Denné štúdium

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov


Študijný program: Dejepis


1) Dvojodborové bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium odboru dejepis pripravuje poslucháčov ako učiteľov predmetu dejepis na druhom stupni základných škôl, prvom stupni osemročných gymnázií a na stredných školách všetkých typov. Štúdium má umožniť poslucháčovi získať nielen základné poznatky zo slovenských a všeobecných dejín a príbuzných historických disciplín, ale aj základné poznatky z problematiky pedagogiky, psychológie a didaktiky. Pripravuje ho na výkon povolania stredoškolského pedagóga. Budúci učitelia preto v porovnaní s poslucháčmi študijného odboru história absolvujú aj pedagogicko - psychologickú a didaktickú prípravu.
Zároveň sa však snaží o to, aby pedagóg pôsobil aj ako kvalifikovaný historik, majúci hlbší záujem o dejiny. Chceme, aby naši absolventi štúdia dejepisu, pochádzajúci z rôznych regiónov Slovenska po absolvovaní tohto odboru pracovali a ďalej rozvíjali poznatky v intenciách vlastivedného výskumu a tak prispievali k vedeckému spracovaniu dejín regiónov. Vytváranie zdravej regionálnej identity je celoeurópskym programom, ktorý má napomôcť zachovávaniu národnej identity v rámci formujúceho sa súštátia európskych krajín v Európskej únii.
Absolventi získavajú základné vedomosti z histórie, ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu práce v štátnej sfére, najmä v kultúrnych a dokumentačných strediskách, múzeách, galériách, pamiatkových ústavoch, prípadne mu umožňujú podieľať sa na odborných prácach vo vedeckých inštitúciách. Vyšším cieľom je pokračovanie štúdia na druhom, magisterskom stupni.


2) Dvojodborové magisterské štúdium

Študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov je orientovaný na prípravu kvalifikovaných učiteľov pre stredné školy v spoločenskovedných a jazykových špecializáciách, ktoré sú spojené do dvojkombinácií využiteľných v podmienkach škôl.
V rámci študijného odboru sa kladie dôraz na získanie čo najširších vedomostí z jednotlivých špecializácií, ktoré sú spojené s rozsiahlou pedagogickou a didaktickou prípravou tak, aby absolventi boli schopní jednotlivé problémy v škole nielen kvalitne odborne prezentovať, ale ich aj vysvetľovať a u žiakov vytvárať samostatné myslenie, vlastnú zodpovednosť a vychovávať identické, svojbytné a samostatné osobnosti. Dôraz sa kladie na komplexné teoretické vedomosti spojené s kvalitnou vzdelávacou a výchovnou schopnosťou pri práci s deťmi a mládežou.
Štúdium sa zameriava na výchovu odborníkov v základných historických disciplínach a v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti) na výchovu stredoškolských učiteľov pre ročníky 5.-13. Cieľom je vychovávať odborníkov, ktorí by mali náležité vedomosti zo všeobecných dejín, predovšetkým však zo slovenských dejín. Prostredníctvom svojej profesie by mali formovať národné a štátne povedomie najmä u mladých ľudí, ale aj ich pozitívny vzťah k humanistickým hodnotám utváraným po stáročia.

 

Študijný program: História a aplikovaná história v kyberpriestore


Jednoodborové bakalárske a magisterské štúdium
.

Nový študijný odbor, ktorý otvára Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave je reakciou na stále sa modernizujúce podmienky vedeckého výskumu ako aj dopytu trhu práce, ktorý si žiada absolventov s interdisciplinárnym teoretickým vzdelaním, ktoré však bude vhodne prepojené s praktickými zručnosťami a znalosťou aktuálnych technológií a trendov. Aj keď je história vedou o dobách minulých, pri jej štúdiu sa čoraz viacej využívajú súčasné digitálne technológie, vďaka ktorým je množstvo historickým tém možné sprístupniť širokej verejnosti.

Odbor História a aplikovaná história v kyberpriestore spája tradičné bádanie s modernou praxou. Ponúkame bakalárske (6 semestrov) a magisterské (4 semestre) štúdium s možnosťou následného zloženia rigoróznej skúšky (PhDr.).

Základ štúdia tvoria odborné predmety zamerané na výučbu uhorských, československých i slovenských a takisto všeobecných dejín a príbuzných disciplín, ako sú pomocné vedy historické, dejiny európskeho umenia, filozofia dejín, metodológia dejín, historiografia, úvod do muzeológie a jazyky prameňov (napr. latinčina, maďarčina a nemčina). Dôraz je kladený na regionálne dejiny a tiež na environmentálnu históriudejiny environmentálneho myslenia, ktoré v slovenskom prostredí doposiaľ neboli komplexne vyučované.

Teoretické predmety sú doplnené o široký výber prakticky zameraných prednášok a seminárov, ktorých náplňou sú témy týkajúce sa kultúrneho dedičstva v kyberpriestore ako aj digitalizácie, vizualizácie a prezentácie historických pamiatok. Študenti sa nenásilnou formou, ktorá je prístupná pre každého, kto má záujem sa s počítačom naučiť niečo nad rámec bežných používateľských zručností, dozvedia ako sa dajú využiť moderné technológie v klasickom historickom výskume.

Pre záujemcov o historickú vedu v jej tradičnej podobe ponúkame plnohodnotné odborné vzdelanie, v rámci ktorého sa budú môcť zamerať na niektorú zo širokej palety špecializovaných tém zo uhorských, resp. slovenských (napr. Dejiny praveku, Dejiny Slovenska: vrcholný a neskorý stredovek, Historický seminár zo novších slovenských dejín: 1945 - 1968 a iné) aj všeobecných dejín (napr. Dejiny staroveku: civilizácie Orientu, Všeobecné dejiny: včasný a vrcholný stredovek, Historický seminár zo novších všeobecných dejín: 1914 - 1945 a mnohé ďalšie) od najstarších čias až po súčasnosť.

Prednosťou nového odboru História a aplikovaná história v kyberpriestore je inovatívny prístup, vďaka ktorému budú jeho absolventi schopní orientovať sa nielen v historickej vede, ale budú ju vedieť prepájať s modernými technológiami a najnovšími trendmi digitálnej humanistiky. Zameraním sa na praktické aspekty humanitného výskumu absolventi výrazne zvýšia svoje možnosti pri hľadaní následného pracovného uplatnenia.

Aktuality
Týždeň vedy a techniky
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete