Denné štúdium

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov


Študijný program: Dejepis


1) Dvojodborové bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium odboru dejepis pripravuje poslucháčov ako učiteľov predmetu dejepis na druhom stupni základných škôl, prvom stupni osemročných gymnázií a na stredných školách všetkých typov. Štúdium má umožniť poslucháčovi získať nielen základné poznatky zo slovenských a všeobecných dejín a príbuzných historických disciplín, ale aj základné poznatky z problematiky pedagogiky, psychológie a didaktiky. Pripravuje ho na výkon povolania stredoškolského pedagóga. Budúci učitelia preto v porovnaní s poslucháčmi študijného odboru história absolvujú aj pedagogicko - psychologickú a didaktickú prípravu.
Zároveň sa však snaží o to, aby pedagóg pôsobil aj ako kvalifikovaný historik, majúci hlbší záujem o dejiny. Chceme, aby naši absolventi štúdia dejepisu, pochádzajúci z rôznych regiónov Slovenska po absolvovaní tohto odboru pracovali a ďalej rozvíjali poznatky v intenciách vlastivedného výskumu a tak prispievali k vedeckému spracovaniu dejín regiónov. Vytváranie zdravej regionálnej identity je celoeurópskym programom, ktorý má napomôcť zachovávaniu národnej identity v rámci formujúceho sa súštátia európskych krajín v Európskej únii.
Absolventi získavajú základné vedomosti z histórie, ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu práce v štátnej sfére, najmä v kultúrnych a dokumentačných strediskách, múzeách, galériách, pamiatkových ústavoch, prípadne mu umožňujú podieľať sa na odborných prácach vo vedeckých inštitúciách. Vyšším cieľom je pokračovanie štúdia na druhom, magisterskom stupni.


2) Dvojodborové magisterské štúdium

Študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov je orientovaný na prípravu kvalifikovaných učiteľov pre stredné školy v spoločenskovedných a jazykových špecializáciách, ktoré sú spojené do dvojkombinácií využiteľných v podmienkach škôl.
V rámci študijného odboru sa kladie dôraz na získanie čo najširších vedomostí z jednotlivých špecializácií, ktoré sú spojené s rozsiahlou pedagogickou a didaktickou prípravou tak, aby absolventi boli schopní jednotlivé problémy v škole nielen kvalitne odborne prezentovať, ale ich aj vysvetľovať a u žiakov vytvárať samostatné myslenie, vlastnú zodpovednosť a vychovávať identické, svojbytné a samostatné osobnosti. Dôraz sa kladie na komplexné teoretické vedomosti spojené s kvalitnou vzdelávacou a výchovnou schopnosťou pri práci s deťmi a mládežou.
Štúdium sa zameriava na výchovu odborníkov v základných historických disciplínach a v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, náuka o spoločnosti) na výchovu stredoškolských učiteľov pre ročníky 5.-13. Cieľom je vychovávať odborníkov, ktorí by mali náležité vedomosti zo všeobecných dejín, predovšetkým však zo slovenských dejín. Prostredníctvom svojej profesie by mali formovať národné a štátne povedomie najmä u mladých ľudí, ale aj ich pozitívny vzťah k humanistickým hodnotám utváraným po stáročia.

 

Študijný program: História


Jednoodborové bakalárske a magisterské štúdium
.

Poslucháči študijného odboru história získajú komplexné historické vzdelanie v základných historických disciplínach, počnúc pravekom a starovekom cez stredovek až po najnovšie dejiny. Oboznámia sa s historickým vývojom, s vývojom základných hospodárskych, kultúrnych, náboženských a sociálnych inštitúcií vo svete i na Slovensku. Ďalšie historické disciplíny im doplnia poznanie o rozličné iné otázky súvisiace so štúdium histórie.

Aktuality
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete