Veda a výskum

Aktuálne riešené granty a projekty 

1. VEGA č. 1/0231/23 (2023 - 2025)

Priestorové diferenciácie prirodzeného pohybu obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., Mgr. Ivana Dendys, PhD.

Obdobie od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia prinieslo na Slovensko viaceré výrazné historické zmeny, ktoré sa významným spôsobom odzrkadlili aj na charaktere jednotlivých demografických procesov prirodzeného pohybu obyvateľstva. Jednoznačne k najdôležitejším transformačným posunom patril nástup a postupné šírenie historicky jedinečnej kvantitatívno-kvalitatívnej a vo svojej podstate nereverzibilnej premene reprodukčného správania. Tá dostala označenie demografická revolúcia (tranzícia). Úzko bola previazaná na sociálno-spoločenské a kultúrne zmeny spomenutého obdobia. Samotná dynamika a rozsah jej šírenia pritom boli značne kultúrne a spoločensky diferencované, čo sa do značnej miery odrážalo aj na výrazných priestorových rozdieloch. Práve identifikácia, hlbšia analýza a snaha o interpretáciu priestorových diferenciácií prirodzeného pohybu obyvateľstva na území Slovenska ťažiskovo od konca 19. do konca 20. rokov 20. storočia je hlavným cieľom projektu.

2. VEGA č. 2/0064/23 (2023 - 2025)

Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory

Zodpovedný riešiteľ za UCM: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Prudké a dynamicky sa presadzujúce zmeny rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v posledných troch desaťročiach jednoznačne identifikované v procesoch sobášnosti, rozvodovosti a plodnosti výrazným spôsobom ovplyvnili štruktúru a charakter jednotlivých typov rodinných domácností. Doterajšie výsledky poukazujú na ústup úplných rodín s deťmi a naopak do popredia sa dostávajú neúplné rodiny a tiež rodiny bez detí. Rovnako dochádza k zmenšovaniu priemernej veľkosti rodinných domácností. V poslednom desaťročí však zaznamenávame niektoré nové vývojové trendy. Ide jednak o oživenie procesu sobášnosti a plodnosti, ako aj pokles rozvodovosti. Hlavným cieľom projektu je komplexná analýza rodinných domácností na Slovensku a v jeho regiónoch s dôrazom na vývoj štruktúry a veľkosti v posledných troch sčítaniach obyvateľov, domov a bytov (2000, 2011 a 2021) v prepojení na úroveň a charakter rodinného správania a jeho transformáciu. Nemenej dôležitým bude snaha o identifikáciu hlavných podmieňujúcich faktorov.

3. APVV-20-0199 (2021 – 2025)


Transformácia populačného vývoja na Slovensku v regionálnom pohľade od konca 19. do polovice 20. storočia


Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


Členovia riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D., Mgr. Eva Škorvanková, PhD.,

Mgr. Peter Vanek, PhD.


Obdobie od konca 19. storočia do polovice 20. storočia prinieslo na Slovensku viaceré historické zmeny, medzi ktoré je potrebné zaradiť aj jedinečnú kvantitatívno-kvalitatívnu, nereverzibilnú premenu reprodukčného správania. Aj napriek jej veľkému významu pre komplexné pochopenie populačného a spoločenského vývoja disponujeme len značne obmedzeným poznatkovým aparátom. Hlavnou príčinou je predovšetkým absencia podrobnej dátovej základne, a to nielen na národnej úrovni. Zo zahraničných výskumov totižto vieme, že uvedené zmeny neprebiehali v celej populácii naraz, ale jednotlivé populácie sa navzájom diferencovali v časovom priebehu i v rýchlosti týchto zmien a rovnako sa od seba odlišovali rôzne subpopulácie vyčlenené na regionálnom, sociálnom, národnostnom, náboženskom a inom princípe. Dôležitým pre pochopenie nástupu, šírenia a samotnej dynamiky zmien je preto poznanie vplyvu regionálnych rozdielov a ich faktorov.

Hlavným cieľom projektu bude syntetická analýza transformácie demografických procesov populačného vývoja Slovenska od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s dôrazom na regionálnu dimenziu v prepojení na podmieňujúce identifikované socio-ekonomické, kultúrne a niektoré ďalšie štrukturálne zmeny prebiehajúce v predmetnom období v populácii Slovenska. Základom pre ich naplnenie bude predstavovať vytvorenie unikátnej databázy vstupných údajov (historicko-demografická príručka) a z nich konštruovaných indikátorov umožňujúcich následne podrobnú komplexnú analýzu vývoja a charakteru jednotlivých demografických procesov na národnej a predovšetkým regionálnej úrovni. V ďalšej časti sa projekt zameria na zostavenie mapových vrstiev a súborného atlasu prezentujúceho transformáciu reprodukcie populácie Slovenska a jeho niektoré identifikované podmienenosti v priestore a v čase a syntézu v podobe záverečnej monografie, v ktorej sa vývoj skúmaných procesov zasadí do historického kontextu.


4. APVV (2019  2023)

Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu na KHVSŠ: Mgr. Taťána Součková, PhD., Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., členovia riešiteľského kolektívu na KEAMŠ FF UCM: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Spoluriešiteľské pracoviská: Katedra klasických jazykov FF TU v Trnave, Katedra muzeológie FF UKF v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre, Katedra aplikovanej ekológie FEE TU vo Zvolene

Projekt na ktorom participujú katedry štyroch univerzít v Nitre, Trnave a Zvolene spolu s Archeologickým ústavom SAV má v priebehu piatich rokov prispieť ku komplexnejšiemu skúmaniu a interpretovaniu pohľadu na dielo Mateja Bela z hľadiska filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického bádania. Výsledky  interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie.

5. KEGA 008UCM-4/2022 (2022 - 2024)

Podcasty ako inovatívna súčasť výučby všeobecných dejín 20. storočia

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Vanek, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: Mgr. Taťána Součková, PhD.

Hlavným cieľom riešiteľského kolektívu z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je rozšíriť tradičné prezenčné štúdium všeobecných dejín 20. storočia o online priestor. Cieľovou skupinou sú nielen študenti vysokých škôl, ale aj pedagógovia a študenti vybraných stredných škôl, resp. odborná i laická verejnosť. Online prostredie navyše výrazne uľahčuje prístup k vzdelaniu študentom so špecifickými potrebami, poslucháčom s individuálnym študijným plánom či učiteľom základných a stredných škôl na doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Výstupom projektu sa má stať minimálne 15 podcastov, voľne dostupných na platforme YouTube, prípadne v rámci populárnych podcastových aplikácií. Podcasty bude obsahovo rozširovať a doplňovať vysokoškolská učebnica. Tá bude voľne dostupná na webovej stránke fakulty a katedry, ako aj vydaná v klasickej knižnej podobe. Riešiteľský kolektív si zároveň kladie za cieľ zriadiť z grantových prostriedkov na FF UCM nahrávacie štúdio. Spomínané štúdio poslúži na realizáciu cieľov projektu a zároveň bude dané k dispozícii členom akademickej obce FF UCM. Podcasty predstavujú inovatívne a atraktívne didaktické médium vo výučbe histórie, obzvlášť v období prebiehajúcej pandémie COVID-19. Hlavným predpokladom splnenia cieľov projektu je najmä „know-how“ vedúceho projektu v oblasti podcastingu a v zavádzaní e-learningu do praxe. Zástupkyňa vedúceho projektu má zas niekoľkoročné skúsenosti s redakčnou a editorskou činnosťou.


Ukončené granty a projekty

KEGA (2019  2021)

Prírodné pomery Nitrianskej stolice v 18. storočí pohľadom M. Bela (vysokoškolská učebnica)

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhD., Mgr. Taťána Součková, PhD. 

M. Bel vo svojom diele Notitia Hungariae Novae historico-geographica (slov. Historickogeografické Vedomosti o súvekom Uhorsku, ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na konkrétne reálie stolíc Uhorska. Z rešerše literatúry vyplýva, že Vedomosti žiadnej zo stolíc (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a vedecky interpretované z pohľadu historického a historicko-geografického výskumu, vrátane uplatnenia konkrétnych výsledkov v edukačnom procese našich VŠ. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského textu oddielu De natura et opportunitatibus Comitaus Nitriensis (slov. Oddiel o prírode) Vedomostí Nitrianskej stolice a jeho interpretácia z hľadiska historickej geografie. Výstupom bude VŠ učebnica (s pracovným názvom "Príroda, krajina a človek Nitrianskej stolice v prvej polovici 18. storočia pohľadom M. Bela") využiteľná pri výučbe historickej geografie, environmentálnej histórie, regionálnych dejín, príp. klasických jazykov - latinčiny (alebo staršej slovenskej literatúry), geografie a i.

VEGA č. 1/0097/20 - (2019  2022)


Malé dejiny veľkých akcií : sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1950 


Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


Projekt sa venuje analýze sčítaní ľudu a súpisových akcií v rokoch 1919-1950. Hlavným cieľom projektu je analyzovať prípravný proces týchto akcií, ich realizáciu a výsledky, pričom chce riešiteľský kolektív ich chce zhodnotiť aj ako prameň k populačnému vývoju Slovenska. Projekt je svojou tematikou aktuálny a vychádza z primárnych materiálov. Hlavné ciele projektu sú stanovené jasne, časový harmonogram je adekvátny a k pozitívam projektu patrí aj erudovanosť vedúceho projektu i zloženie riešiteľského kolektívu. K negatívam projektu sú radené: selektívna pramenná základňa výskumu (zúžená len na štatistiky) a zvolená metodológia, ktorá by mala byť viac rozpracovaná. Podľa posudzovateľov je metodológia realizácie vedeckých cieľov projektu formulovaná vágne a všeobecne. Rovnako je nejasne formulovaný a charakterizovaný plánovaný monografický výstup z projektu. Po formálnej stránke spĺňa projekt všetky náležitosti.

VEGA č. 2/0064/20 – (2019  2022)


Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte 


Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., zodpovedný riešiteľ za FF UCM: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


Diskontinuita spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych podmienok, ktorú priniesol koniec 80. azačiatok 90. rokov minulého storočia prispeli k historicky jedinečným kvalitatívno-kvantitatívnym premenámrodinného a reprodukčného správania populácie Slovenska. Podstatou projektu bude komplexná analýza týchtotransformačných posunov v jednotlivých demografických procesoch a vybraných demografických štruktúrach vpriebehu posledných troch desaťročí, a to nielen na národnej, ale najmä regionálnej úrovni. Aplikáciou viacerýchnajnovších analytických prístupov v prierezovom i longitudinálnom pohľade sa budeme snažiť odpovedať ako sacelospoločenská transformácia odrazila v zmenách rodinného a reprodukčného správania na Slovensku a v jehoregiónoch, ako tieto zmeny prebiehali v čase a priestore. Súčasne sa s tým budeme snažiť poukázať na hlavnépriestorové diferencie, špecifické črty reprodukcie, ich vývoj v čase, ako aj identifikovať možné podmieňujúcefaktory existujúcich priestorových vzorcov.

APVV-15-0360 (2016 ‒ 2020)

Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Leoš Śatava, CSc., zodpovední riešitelia za KHVSŠ: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

Projekt je zameraný na výskum života etnickej skupiny nemeckých drevorubačov, známych pod názvom Huncokári. Táto skupina nebola doteraz predmetom systematického vedeckého záujmu. Horskí drevorubači prišli do Malých a Bielych Karpát prevažne z Dolného Rakúska a Štajerska v 18. storočí na pozvanie bratislavského župana Pálfiho. Vďaka izolovanosti a špecifickému socio-profesnému zaradeniu si uchovávali jedinečné prejavy hmotnej, duchovnej i sociálnej kultúry až do polovice 20. storočia (endogamia, špeciálny dialekt, bilingvizmus, silné etnické cítenie). Huncokári tvorili špecifické jazykovo i spoločensky pomerne uzavreté osídlenie, ktoré bolo po 2. svetovej vojne z veľkej časti rozptýlené a dodnes prežíva buď prostredníctvom individuálnej pamäte niekoľkých ich potomkov alebo ako súčasť kolektívnej pamäte dnešných lokálnych spoločenstiev žijúcich v blízkosti ich niekdajších sídiel. Využitím vybratých etnografických, lingvistických, pedagogických a historických metodologických prístupov kompletne zdokumentujeme a analyzujeme vybrané oblasti života a formovania etnickej identity tejto skupiny. Venovať sa budeme okolnostiam ich príchodu, špecifickému spôsobu života, podmieneného predovšetkým izoláciou ich osídlení a špecifickým socio-profesijným zaradením, vlastnému jazykovému dialektu, ako i nútenej akulturácii. Z etnologického a lingvistického pohľadu ide o záchranný výskum medzi poslednými žijúcimi potomkami tejto minority. Výstupy projektu majú materiálový, analytický a aplikačný charakter.

VEGA č. 1/0006/18 (2018 – 2020)

Imago episcopi – moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., zodpovedný riešiteľ za FF UCM: Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

K najvýznamnejším a najvplyvnejším členom stredovekej spoločnosti patrili arcibiskupi a biskupi. Táto "profesná" skupina stála na čele cirkevnej hierarchie. Jej cirkevná moc vyplývala zo sakrálnych úloh, cirkevného a svetského práva. Prejavovala sa širokým spektrom liturgických, cirkevno-správnych a súdnych aktivít. Preláti však intenzívne vstupovali aj do profánneho sveta a podieľali sa na svetskej moci. Disponovali vlastnými dvormi, v ktorých sa spájalo sakrálne s profánnym. Z obdobia stredoveku sa zachovalo veľké množstvo najrôznejších prameňov (písomných, obrazových, hmotných), ktoré umožňujú skúmať túto skupinu prelátov z hľadiska mechanizmov fungovania a symbolov ich moci. Prejavy moci sú úzko spojené s reprezentáciou, ktorou deklarovali, budovali a upevňovali svoje postavenie a výlučnosť. Zámerom projektu je prostredníctvom analýzy rôznych typov prameňov vytvoriť ucelenú predstavu o formách a symbolike duchovnej a svetskej moci (arci)biskupov, a jej prejavoch v rôznych formách vlastnej reprezentácie.

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01G113 (2018 – 2020)

Spoločný vzdelávací program cezhraničného exkurzného vyučovania

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., zodpovedná riešiteľka za KHVSŠ: Mgr. Taťána Součková, PhD.

Medzinárodný projekt bol riešený v spolupráci s Katedrou občianskej výchovy Pedagogickej fakulty MU v Brne.

FPPV-01-2020 (2020)

Maďarčina pre historikov: základy gramatiky a prekladové texty pre študentov

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

Cieľom projektu bolo zostavenie a publikovanie skrípt zameraných na maďarský jazyk, ktoré by študentom histórie či príbuzných humánnych odborov priblížili základy maďarskej gramatiky a špecifík tohto jazyka. Zároveň by poskytli množstvo ukážkových textov zameraných na preklady a rozličné cvičenia. Iniciatíva mala svoj relevantný význam kvôli tomu, že popri podobne zameraných dielach, orientovaných na latinský a nemecký jazyk, predstavovala maďarčina tretí kľúčový historický jazyk, ktorý študenti a vedecko-pedagogickí pracovníci potrebujú aspoň čiastočne ovládať pri efektívnom výskume uhorských dejín, ktoré boli zhruba tisíc rokov spojené aj s územím dnešného Slovenska. Projekt tak mal za snahu priniesť aspoň prvý nepatrný impulz alebo krok pri aktívnejšej snahe mladých vedcov oboznámiť sa s týmto jazykom. Výsledkom bola práca o rozsahu 140 strán, na ktorých bol obsiahnutý dôkladný popis maďarskej gramatiky, množstvo prekladových textov a cvičení, pričom tam ale nechýba ani kľúč k cvičeniam či maďarsko-slovenský slovník s viac než 2500 termínmi spätými s historickou či humánnou sférou.

GAČR GBP410/12/G113 (2012 – 2019)

Výzkumné centrum historické geografie

Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: prof. PhDr. Peter Chrastina, PhD.

Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografe a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu bude kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy  české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání.

FPPV-22-2019 (2019)

Diecézna synoda v Kamenci v roku 1579

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

Projekt bol zameraný na preklady nariadení diecéznej synody zvolanej do Kamenca v roku 1579 a následná komparácia s dekrétmi uhorských katolíckych synod konca 15. až prvej tretiny 17. storočia, výsledkom čoho vznikla štúdia zameraná na problematiku disciplinizácie katolíckeho duchovenstva v zrkadle katolíckych synodálnych záverov 15. až 17. storočia.

FPPV-03-2018 (2018)

Pohraniční spory mezi moravskými a uherskými panstvími Illésházyů v 17. – 19. století

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Taťána Součková, PhD.

Projekt byl založen na analýze a následné interpretaci dosud nepublikovaných archivních materiálů, které popisují spory ohledně vytyčení uhersko–moravské zemské hranice v 17. – 19. století. Jedná se o část hranice, která byla na obou stranách spojena více než dvě stě let trvajícím majetkovým vlastnictvím rodu Illésházyů. Jde o dosud málo probádaný fenomén, a to z hlediska současné slovenské i české historiografie. Záměr projektu se opíral o dvě základní východiska. Prvním z nich byla analýza nezveřejněných archivních pramenů (Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči a Moravský zemský archiv v Brně). Druhé východisko bylo tvořeno interpretací získaných poznatků a jejich zasazením do kontextu sociálních a hospodářských dějin dotčeného regionu se zvláštním zřetelem k průběhu valašské kolonizace. Závěry projektu byly využity v rámci odborných seminářů věnovaných výuce čtení a interpretace pramenů a regionálním dějinám na Katedře historických vied a stredourópskych štúdií FF UCM, publikovaným výstupem projektu byla vědecká studia v periodiku indexovaném v databázi SCOPUS.
Aktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
Sociálne siete