Učiteľstvo Mgr.

Učiteľstvo histórie v kombinácií - magisterské štúdium

Rada pre študijný program:
 • predseda RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.
 • člen RŠP: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • člen RŠP: Mgr. Peter Vanek, PhD.
 • študent: Bc. Lukáš Matula
 • zástupca z externého prostredia - absolvent: Mgr. Kristián Valachovič
 • zástupca z externého prostredia - zamestnávateľ: PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
za aprobáciu história:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
za učiteľský základ:
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
za aprobáciu história:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. - funkčné miesto profesora
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - funkčné miesto docenta
 • Mgr. Ján Golian, PhD. mim. doc. - funkčné miesto docenta
za učiteľský základ:
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof. - funkčné miesto profesorky
 • prof. dr. hab. Krzystof Mariusz Rubacha - funkčné miesto profesora
 • PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, mim. doc. - funkčné miesto docentky

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu - magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Profil absolventa
Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.

Výstupy vzdelávania v kategóriách:
za aprobáciu história:

 1. Vedomosti: Teoretické vedomosti uchádzača budú zahŕňať prehľad historiografiou od najstarších čias po súčasnosť, prehľad verejnou správou štátnych celkov, ktoré existovali na území dnešného Slovenska. Bude mať potrebný balík vedomostí pre využitie a porozumenie archívnym inštitúciám. Oboznámi sa s regionálnymi dejinami, cirkevnými dejinami, nadobudne prehľad o etnickom vývoji. Získa jazykové znalosti (základy latinčiny, nemčiny a maďarčiny), ktoré mu umožnia prístup k prameňom, ktoré bude môcť využiť pri výučbe. Prostredníctvom exkurzií sa oboznámi s konkrétnymi historickými oblasťami a bude môcť získané znalosti predať ďalej vo svojej praxi. Získa prehľad dejinami pedagogiky so zameraním hlavne na dejiny výučby dejepisu v 20. a 21. storočí.
 2. Získané zručnosti: Absolvent nadobudne predpoklady pre výučbu histórie ale i vedecký výskum v oblasti historických vied. Získa metodické schopnosti pre predávanie a odovzdávanie znalostí žiakom a študentom, tiež pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Je spôsobilý podieľať sa vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj na teoretickom rozvoji svojho vedného odboru, dokáže sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.). Získa didaktické portfólio pre vyučovanie dejepisu, oboznámi sa s typickými i menej typickými vyučovacími metódami a prostriedkami a ich vhodnou implementáciou do vyučovania dejepisu na základe stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Zručnosti mu umožnia efektívne projektovanie vyučovacích hodín, aktivizáciu žiakov a využitie odborných znalostí na základných aj stredných školách.
 3. Profesijné kompetencie: Absolvent bude schopný využívať a orientovať sa v odbornej terminológii pedagóga i historika a premostiť obe oblasti, čo mu poskytne priestor pre efektívne a pritom odborne podložené predávanie poznatkov. Bude sa orientovať v modernom bádaní, aby dokázal sprostredkovať dejepisné poznatky nezaťažene ideológiou. Jeho didaktické portfólio učiteľa dejepisu mu umožní preniesť výsledky posledného bádania do výučby pri rešpektovaní individuálneho prístupu a diferenciácie vyučovania. Bude pritom kompetentný samostatné získavať a aplikovať aj ďalšie poznatky vo forme prípadného pokračujúceho vzdelávania alebo bádania. Bude kompetentný k samostatnej práci v archíve či v múzeu, dokáže sformovať ucelené a odborne podložené práce, projekty či vyučovacie hodiny rozoberajúce všeobecné, slovenské i regionálne dejiny. 
 4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent študijného programu si počas svojho štúdia osvojí zásady odbornej formulácie problému, právne a etické stránky práce, získa zručnosti spojené s prezentovaním svoje pracovné výsledky a osvojí si aj schopnosti pracovať v tíme. Bude myslieť komplexne, kriticky a v súvislostiach. Dokáže pracovať s informáciami, klásť otázky, riešiť problémy. Bude schopný formulovať svoje úvahy a závery ústnou formou aj v písomnej podobe. Dokáže projektovať, plánovať odbornú činnosť či využívať digitálne zdroje a v neposlednom rade svoju jazykovú pripravenosť.

za učiteľský základ:
 1. Vedomosti: Absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. 
 2. Získané zručnosti: Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
 3. Profesijné kompetencie (v oblastiach): Žiak - absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka. Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou. 
 4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí. 


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia
Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Absolvent je spôsobilý samostatne pôsobiť v pedagogickom procese na základných aj stredných školách vo výučbe dejepisu a ďalšieho aprobačného predmetu k čomu mu dopomôžu získané teoretické znalosti odboru a didaktické portfólio učiteľa dejepisu. V tejto pozícii bude schopný aplikovať získané poznatky, aktivizovať žiakov, projektovať vyučovacie jednotky. 
Absolvent zároveň dokáže plniť tiež vedeckovýskumné, publikačné a ďalšie odborne a vedecky zložité úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a vysokých školách), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na vedúcich pozíciách vyžadujúcich predovšetkým široké znalosti metodológie a prístupov historických vied, zameraných aj na vedecko-publikačnú, projektovú a kreatívnu činnosť. V archívoch pri usporiadaní, spracovaní archívnych celkov a fondov a ich historického kontextového hodnotenia a využitia vo vedecko-publikačných výstupoch. V múzeách a galériách najmä na pozíciách odborných kurátorov, od ktorých sa očakávajú zručnosti nielen pri odbornom spracovaní (evidencia a katalogizácia) zbierok, ale rovnako aj ich hodnotenie primárne v historickom kontexte dejín Slovenska v širšom stredoeurópskom priestore. Rovnako zhodnotí svoje znalosti a zručnosti pri múzejnej a mimo múzejnej prezentačnej činnosti a v oblasti aktívnej pamiatkovej ochrany a správy v teréne ako samostatný výskumný pracovník. Absolvent je schopný vykonávať pracovné činnosti aj v oblasti publicistiky, lebo dokáže pružne myslieť, klásť otázky, formulovať názory, má všeobecný prehľad aj podrobný prehľad dejinami. Vie tiež pôsobiť v oblasti verejnej a štátnej správy, vzhľadom k tomu, že dokáže aktuálne javy interpretovať z diachrónneho pohľadu. Môže pôsobiť aj v ďalších vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách, v ktorých využije aj rozšírené znalosti z oblasti informačných systémov, štatistiky, štatistického modelovania a pod. V rámci privátnej sféry na pozícii experta pri tvorbe posudkov alebo stratégií identifikácie a manažmentu pamiatok a krajiny, príp. konzultanta a recenzenta služieb v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva či organizátora vzdelávacích akcií (orientovaných na interdisciplinárnu problematiku historických vied). 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách: 
 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore.
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania - v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov - v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie. 

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Zamestnať sa priamo v odbore učiteľa dejepisu v kombinácii nachádza pomerne vysoké percento absolventov. Hlavne pokiaľ ide o kombináciu so slovenským a jazykom či nemčinou alebo angličtinou. Napriek nižšej hodinovej dotácii sa absolventi v takom prípade dokáže uplatniť, samozrejme iba ak sa tak rozhodnú a nerozhodnú sa pre lepšie platenú pracovnú pozíciu. Zložitejšie podmienky stretajú absolventov, ktorí majú záujme pokračovať priamo v odbore, pozícií na vysokých školách, pamäťových inštitúciách či odborných ústavoch je obmedzené množstvo. Ak teda absolventi chcú pracovať priamo v odbore história musia na prípadné uvoľnené pozície v niektorých prípadoch čakať aj rok alebo dlhšie. 

Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné magisterské štúdium - aprobácia história
Infolisty pre externé magisterské štúdium - aprobácia história
Infolisty pre denné magisterské štúdium - učiteľský základ
Infolisty pre externé magisterské štúdium - učiteľský základ
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium - aprobácia história
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium - aprobácia história
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium - učiteľský základ
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium - učiteľský základ
Aktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
Sociálne siete