Rigorózne konanie
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií zabezpečuje aj rigorózne konanie s možnosťou získania akademického titulu PhDr.

Ďalšie témy rigoróznych prác je možné dohodnúť si po konzultáciách s jednotlivými pedagógmi, resp. vedúcim katedry.

 • 1. Regionálne dejiny obce a ich aplikácia v školskej praxi 
 • 2. Notície Mateja Bela (vybraný historický, príp. historicko-geografický aspekt) 
 • 3. Migrácie ako prehistorický a historický fenomén 
 • 4. Komiks ako alternatíva edukačnej praxe dejepisu 
 • 5. Antické geografické poznatky o oblastiach nad Dunajom 
 • 6. Cassius Dio - človek autor, historik 
 • 7. Rimania, Rím, antika v slovenskej literatúre 
 • 8. Vybrané aspekty z dejín každodennosti v antickom svete  
 • 9. Každodenný život na stredovekom hrade  
 • 10. Virtualizácia architektonických dejín na príklade fortifikácií   
 • 11. Gróf Almásy László - jeho život a odkaz pre budúce generácie 
 • 12. Vývoj v rokoch 1939 - 1945 vo vybranom regióne Slovenska 
 • 13. Vývoj v rokoch 1945 - 1948 vo vybranom regióne Slovenska
 • 14. Kyberpriestor ako moderná forma edukácie dejín
 • 15. Virtuálne múzeum & história
 • 16. Historická veda v ,,cyberspace"
 • 17. Využívanie Gis v rámci štúdia histórie
 • 18. Tvorba 2D/3D modelu na príklade vybraného kultúrneho dedičstva
 • 19. Virtuálna genealógia 
 • 20. Vplyv vedy a techniky v dejinách komisia pre rigorózne konanie:
predseda: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. 
členovia: doc. Alexander Randin, CSc.; doc. Michal Habaj, PhD.; PhDr. Ladislav Župčán, PhD.; Mgr. Dávid Jablonský, PhD.
zapisovateľ/tajomník: Mgr. Taťána Součková, PhD.

Bližšie informácie o štúdiu je možné dozvedieť sa na nasledujúcom linku
http://ff.ucm.sk/sk/rigorozne-konanie/


Kolokviálna skúška – Rigorózne konanie


Kolokviálna skúška sa skladá z dvoch častí:

1. Obhajoba záverečnej práce

2. Ústne skúšanie pri ktorom si študent vytiahne a zodpovie jednu otázku z každého okruhu (didaktika dejepisu v prípade získania titulu PaedDr., filozofia dejín v prípade získania titulu PhDr.; slovenské dejiny, všeobecné dejiny).


DIDAKTIKA DEJEPISU

1. Vzťah historickej vedy a dejepisu, práca historika a učiteľa dejepisu, historické poznanie, metódy historického skúmania

2. Historické poznanie a vzdelávanie, výučba dejepisu na našom území od  roku 1918 po rok 1993

3. Mýty, predsudky a stereotypy vo vyučovaní dejepisu

4. Problematika členenia dejín, periodizácie vo výučbe dejepisu

5. Morálne a kultúrne hodnoty vo výučbe dejepisu

6. Multiperspektivita v  dejepisnom vyučovaní

7. Environmentálna výchova v dejepisnom vyučovaní

8. Dejiny každodenného života v dejepise

9. Problematika nacionalizmu v dejepisnom vyučovaní

10. Metódy kritického myslenia v dejepisnom vyučovaní

11. Historická geografia vo výučbe dejepisu

12. Dejiny národnostných menšín na Slovensku ako problém dejepisného vyučovania

13. Myšlienkové mapovanie učiva, význam grafických, pojmových, sieťových a pod. zobrazení kľúčových dát  dejepisného učiva

14. Literatúra faktu verzus slovenská beletria vo vyučovaní dejepisu

15. Súčasné trendy vo výučbe dejepisu

16. Ako vyučovať európske dejiny dvadsiateho storočia

17. Problematika vyučovacích foriem dejepisnej výučby, ich triedenie a charakteristika

18. Problematika vyučovacích metód dejepisnej výučby, ich triedenie a charakteristika

19. Význam názornosti pre výučbu dejepisu, triedenie a charakteristika vyučovacích prostriedkov

20. Výchovno-vzdelávací proces a jeho zvláštnosti vo výučbe dejepisu

21. Špecifický význam textových pomôcok vo výučbe dejepisu

22. Bádateľsky orientované vyučovanie dejepisu

23. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo výučbe dejepisu

24. Múzeum má budúcnosť - zážitková forma výučby dejepisu

25. Slovenské dejiny ako predmet školského dejepisu

  

FILOZOFIA DEJÍN

 1. Ontologická problematika v antickej filozofii
 2. Antropocentrický obrat vo filozofii
 3. Podstata a význam klasickej gréckej filozofie
 4. Helenistická filozofia a vplyv Orientu
 5. Rímskeho chápania sveta pomocou filozofie
 6. Prínos patristiky do filozofického myslenia
 7. Vrcholná scholastika
 8. Renesančná prírodná a sociálna filozofia
 9. Filozofický racionalizmus a empirizmus
 10. Kant a nemecký idealizmus
 11. Marxizmus a pozitivizmus
 12. Fenomenologická a existenciálna filozofia
 13. Lingvistický obrat vo filozofii
 14. Náboženské filozofické myslenie 19. – 20. storočí
 15. Postmoderna vo filozofii


SLOVENSKÉ DEJINY

1. Najstaršie etniká na území dnešného Slovenska

2. Rimania a Slovensko (politicko-hospodársko-kultúrny stret, Vaniovo kráľovstvo)

3. Sťahovanie národov a Veľká Morava

4. Vznik Uhorska a vláda Arpádovskej dynastie

5. Vláda Anjouovcov a ich nasledovníkov

6. Od nástupu Mateja Korvína po dynastiu Jagelovcov

7. Uhorsko po bitke pri Moháči, nástup Habsburgovcov, rozdelenie krajiny na tri časti

8. Protihabsburské stavovské povstania v 17. storočí

9. Od pragmatickej sankcie po dopad Veľkej francúzskej revolúcie na Uhorsko

10. Národné obrodenie (priebeh a hlavné osobnosti slovenského emancipačného hnutia)

11. Revolúcia 1848/1849 a vznik dualizmu

12. Prvá svetová vojna a rozpad Uhorska

13. Od vzniku ČSR po rok 1938

14. Slovenský štát a Slovenské národné povstanie

15. Od obnovenia ČSR po rozpad spoločného štátu v roku 1992


VŠEOBECNÉ DEJINY

1. Dejiny Egypta a Blízkeho východu

2. Dejiny antického Grécka

3. Dejiny antického Ríma

4. Od sťahovania národov k arabskej expanzii

5. Európa v období vrcholného feudalizmu (hlavné črty, spoločnosť a kultúra)

6. Európa v neskorom stredoveku (Luxemburgovci na ríšškom tróne, pád Konštantínopolu)

7. Zemepisné objavy, vzostup Habsburgovcov a reformácia

8.  Vojnové 17. storočie (tridsaťročná vojna, boj kráľa s parlamentom v Anglicku)

9. Od absolutizmu k Veľkej francúzskej revolúcii (významní európski panovníci v 18. storočí, kríza starého režimu)

10. Od napoleonských vojen k revolučnému roku 1848

11. Občianska vojna v USA a zjednotenie Talianska a Nemecka

12. Prvá svetová vojna

13. Medzivojnové obdobie a nástup totalitných diktatúr (Nemecko, Taliansko, Rusko)

14. Druhá svetová vojna

15. Medzinárodný vývoj v rokoch 1945 – 1991 (studená vojna, vojnové konflikty vo svete, počiatky európskej integrácie, rozpad ZSSR)


Aktuality
Týždeň vedy a techniky
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete