Rigorózne konanie
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií zabezpečuje aj rigorózne konanie s možnosťou získania akademického titulu PhDr. 

Bližšie informácie o rigoróznom konaní nájdete na webovej stránke FF UCM.

Témy rigoróznych prác: 

 • 1. Regionálne dejiny obce a ich aplikácia v školskej praxi 
 • 2. Notície Mateja Bela (vybraný historický, príp. historicko-geografický aspekt) 
 • 3. Migrácie ako prehistorický a historický fenomén 
 • 4. Komiks ako alternatíva edukačnej praxe dejepisu 
 • 5. Antické geografické poznatky o oblastiach nad Dunajom 
 • 6. Cassius Dio - človek autor, historik 
 • 7. Rimania, Rím, antika v slovenskej literatúre 
 • 8. Vybrané aspekty z dejín každodennosti v antickom svete  
 • 9. Každodenný život na stredovekom hrade  
 • 10. Virtualizácia architektonických dejín na príklade fortifikácií   
 • 11. Gróf Almásy László - jeho život a odkaz pre budúce generácie 
 • 12. Vývoj v rokoch 1939 - 1945 vo vybranom regióne Slovenska 
 • 13. Vývoj v rokoch 1945 - 1948 vo vybranom regióne Slovenska
 • 14. Kyberpriestor ako moderná forma edukácie dejín
 • 15. Virtuálne múzeum & história
 • 16. Historická veda v ,,cyberspace"
 • 17. Využívanie Gis v rámci štúdia histórie
 • 18. Tvorba 2D/3D modelu na príklade vybraného kultúrneho dedičstva
 • 19. Virtuálna genealógia 
 • 20. Vplyv vedy a techniky v dejinách 

Inú/vlastnú tému rigoróznej práce je nutné konzultovať s vedúcim katedry, koordinátorom pre rigorózne konanie ako aj s vedúcim práce. 


Rigorózna skúška


Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí:

1. Obhajoba rigoróznej práce

2. Ústne skúšanie pri ktorom si študent vytiahne a zodpovie jednu otázku z každého okruhu (filozofia, slovenské dejiny, všeobecné dejiny).


 

DEJINY FILOZOFIE

 1. Ontologická problematika v antickej filozofii
 2. Antropocentrický obrat vo filozofii
 3. Podstata a význam klasickej gréckej filozofie
 4. Helenistická filozofia a vplyv Orientu
 5. Rímskeho chápania sveta pomocou filozofie
 6. Prínos patristiky do filozofického myslenia
 7. Vrcholná scholastika
 8. Renesančná prírodná a sociálna filozofia
 9. Filozofický racionalizmus a empirizmus
 10. Kant a nemecký idealizmus
 11. Marxizmus a pozitivizmus
 12. Fenomenologická a existenciálna filozofia
 13. Lingvistický obrat vo filozofii
 14. Náboženské filozofické myslenie 19. – 20. storočí
 15. Postmoderna vo filozofii


SLOVENSKÉ DEJINY

1. Najstaršie etniká na území dnešného Slovenska

2. Rimania a Slovensko (politicko-hospodársko-kultúrny stret, Vaniovo kráľovstvo)

3. Sťahovanie národov a Veľká Morava

4. Vznik Uhorska a vláda Arpádovskej dynastie

5. Vláda Anjouovcov a ich nasledovníkov

6. Od nástupu Mateja Korvína po dynastiu Jagelovcov

7. Uhorsko po bitke pri Moháči, nástup Habsburgovcov, rozdelenie krajiny na tri časti

8. Protihabsburské stavovské povstania v 17. storočí

9. Od pragmatickej sankcie po dopad Veľkej francúzskej revolúcie na Uhorsko

10. Národné obrodenie (priebeh a hlavné osobnosti slovenského emancipačného hnutia)

11. Revolúcia 1848/1849 a vznik dualizmu

12. Prvá svetová vojna a rozpad Uhorska

13. Od vzniku ČSR po rok 1938

14. Slovenský štát a Slovenské národné povstanie

15. Od obnovenia ČSR po rozpad spoločného štátu v roku 1992


VŠEOBECNÉ DEJINY

1. Dejiny Egypta a Blízkeho východu

2. Dejiny antického Grécka

3. Dejiny antického Ríma

4. Od sťahovania národov k arabskej expanzii

5. Európa v období vrcholného feudalizmu (hlavné črty, spoločnosť a kultúra)

6. Európa v neskorom stredoveku (Luxemburgovci na ríšškom tróne, pád Konštantínopolu)

7. Zemepisné objavy, vzostup Habsburgovcov a reformácia

8.  Vojnové 17. storočie (tridsaťročná vojna, boj kráľa s parlamentom v Anglicku)

9. Od absolutizmu k Veľkej francúzskej revolúcii (významní európski panovníci v 18. storočí, kríza starého režimu)

10. Od napoleonských vojen k revolučnému roku 1848

11. Občianska vojna v USA a zjednotenie Talianska a Nemecka

12. Prvá svetová vojna

13. Medzivojnové obdobie a nástup totalitných diktatúr (Nemecko, Taliansko, Rusko)

14. Druhá svetová vojna

15. Medzinárodný vývoj v rokoch 1945 – 1991 (studená vojna, vojnové konflikty vo svete, počiatky európskej integrácie, rozpad ZSSR)


Aktuality
 UNIVERZITNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM MATEJA BELA 
 HARMONOGRAM KOLOKVIÁLNYCH SKÚŠOK PRE VŠETKY STUPNE ŠTÚDIA
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
Sociálne siete