Magisterské štúdium

História a aplikovaná história v kyberpriestore - magisterské štúdium

Rada pre študijný program: 
 • predseda RŠP: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • člen RŠP: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • študent: Martin Jurčo (2. roč. bc. HIKY)
 • zástupca z externého prostredia - absolvent: Mgr. Jozef Olšovský
 • zástupca z externého prostredia - zamestnávateľ: JUDr. Tomáš Michalík, PhD.
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. - funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - funkčné miesto profesora
 • doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. - funkčné miesto docenta
 • PhDr. Martina Bocánová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - funkčné miesto docenta

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu - magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Absolvent je vybavený rozšírenými poznatkami z nosných historických disciplín, resp. vedomostí z jednotlivých etáp vývoja ľudskej s dôrazom na ich politický, sociálny, hospodársky a kultúrny aspekt. Má osvojené profilujúce poznatky z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a informačných technológií (IT). Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene štandardnými postupmi, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inklúzii s IT). Možnosť voľby a rôznorodá ponuka predmetov v študijnom pláne dáva poslucháčovi priestor na formovanie jeho odbornej špecializácie, ktorá je v súlade s požiadavkami pracovného trhu. Na základe týchto aspektov je absolvent schopný zapojiť sa do výskumných a iných podporných aktivít v odbore história, pričom sa dokáže adaptovať a efektívne uplatniť aj v rámci iných disciplín, či problémov riešených v rámci modernej humanitnej vedy (napr. pri tvorbe stratégií identifikácie a manažmentu kultúrneho dedičstva a historickej krajiny, navrhovaní nástrojov pre zachovanie, prezentáciu a využívanie týchto fenoménov, analýze starých máp a historických demografických databáz, v rozvoji a aplikácii IT v historickej/humanitnej vede alebo pri poskytovaní expertných posudkov, poradenských, konzultačných a recenzných služieb) v akademickom prostredí (univerzity, VŠ), v archívoch, múzeách a galériách, osvetových a kultúrne orientovaných a verejných inštitúciách, príp. v súkromnom sektore (napr. konzultačné, reklamné a plánovacie spoločnosti).

Výsledky vzdelávania v kategóriách:

 • Vedomosti: Absolvent dennej formy magisterského štúdia ŠP História a aplikovaná história v kyberpriestore prináša konkrétne riešenia tém v oblasti histórie. Tomuto cieľu slúži teoretická príprava na povinných a povinne voliteľných kurzoch, ktoré tvoria profilové predmety tzv. jadra ŠP (podrobnejšie v priložených informačných listov predmetov). Jednotlivé predmety rozširujú teoretické i metodické poznatky z prvého stupňa štúdia a zároveň podporujú špecializáciu absolventa na slovenské, resp. všeobecné dejiny. Daný blok dopĺňajú kurzy z oblasti moderných pomocných vied historických, latinského, maďarského alebo nemeckého jazyka či predmetov na báze etnickej a kultúrnej histórie, environmentálnych dejín a i. Vybrané povinné predmety prehlbujú aj kompetencie absolventa pre práci s IT (so softvérom QGis, ArcGis, MapInfo) v oblasti zberu, spracovania a vizualizácie priestorových dát v kontexte historických vied a rozširujú tak odbornú spôsobilosť absolventa vykonávať budúcu profesiu interdisciplinárne a zároveň kreatívne mysliaceho špecialistu, historika s potenciálnym uplatnením v privátnom sektore. Výberový kurz Exkurzia slúži na fixáciu didaktických informácií z niektorej oblasti (témy) slovenských dejín. 
 • Získané zručnosti: Absolvent je vybavený rozšírenými poznatkami z nosných historických disciplín, resp. vedomostí z jednotlivých etáp vývoja ľudskej s dôrazom na ich politický, sociálny, hospodársky a kultúrny aspekt. Má osvojené profilujúce poznatky z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a informačných technológií (IT). Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene štandardnými postupmi, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inklúzii s IT).
 • Profesijné kompetencie: Absolvent je spôsobilý samostatne plniť výskumné, publikačné a ďalšie podporné úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a VŠ), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na relevantných pozíciách vyžadujúcich predovšetkým znalosti z oblasti histórie alebo prístupov historických vied doplnených o kompetencie z oblasti IT. Uvedené prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov v ŠP umožní študentovi efektívne zaujatie kariérneho stanoviska v kontextoch prípadného pokračovania na treťom stupni VŠ štúdia alebo voľby budúceho povolania vo vzťahu k perspektívam uplatnenia sa na pracovnom trhu.
 • Prenositeľné kompetencie: Absolvent je vybavený rozšírenými poznatkami z nosných historických disciplín, resp. vedomostí z jednotlivých etáp vývoja ľudskej s dôrazom na ich politický, sociálny, hospodársky a kultúrny aspekt. Má osvojené profilujúce poznatky z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a informačných technológií (IT). Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene štandardnými postupmi, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inklúzii s IT).
Uplatniteľnosť absolventov magisterského štúdia

Absolvent je spôsobilý samostatne plniť výskumné, publikačné a ďalšie podporné úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a VŠ), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na relevantných pozíciách vyžadujúcich predovšetkým znalosti z oblasti histórie alebo prístupov historických vied doplnených o kompetencie z oblasti IT. Uvedené prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov v ŠP umožní študentovi efektívne zaujatie kariérneho stanoviska v kontextoch prípadného pokračovania na treťom stupni VŠ štúdia alebo voľby budúceho povolania vo vzťahu k perspektívam uplatnenia sa na pracovnom trhu. 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM
Konkrétny ŠP existuje na FF UCM v Trnave od r. 2017. Informácie o uplatniteľnosti absolventov sú preto iba rámcové. Podľa prieskumu spokojnosti absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosti na pracovnom trhu z decembra 2020 až 67 % z oslovených absolventov uviedlo, že sa zamestnali v danom alebo v čiastočne sa prekrývajúcom odbore. 75 % zasa deklarovalo, že štúdium im pomohlo efektívne sa pripraviť na nové zamestnanie, pričom rovnaké percento absolventov si našlo prácu do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia.

Súbory na stiahnutie: 

Infolisty pre denné magisterské štúdium
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium
Aktuality
Výzva na publikovanie v časopise Populačné štúdie Slovenska do pripravovaného čísla 1/2023, ročník 16. Viac informácií TU
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu do Trenčína, ktorá sa uskutoční dňa 25. 5. 2023 (štvrtok). Viac informácií n...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
Sociálne siete