Erasmus

Uchádzači o Erasmus+ mobilitu na školský rok 2023/2024 sa môžu prihlásiť u katedrového koordinátora (Dr. P. Krajčovič) so zaslaním životopisu a motivačného listu v anglickom jazyku do 31. 1. 2024. Pre aktuálne informácie sledujte Aktuality na KHVSŠ TU.


Dokumenty a manuály k Erasmu nájdete TU a TU

Čo je to Erasmus+? TU


Erasmus stáže

Oprávnení účastníci študentských mobilít:

 • študenti (bakalári, magistri, PhD. študenti, interní aj externí študenti), ktorí sú buď štátni občania vysielajúcej krajiny programu, alebo štátni občania iných krajín zapísaní na celé štúdium na danej vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcii;
 • sú v prípade štúdia (SMS) študenti minimálne 2. ročníka bakalárskeho štúdia, v prípade stáže (SMP) môžu vycestovať už aj študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia;
 • absolventi, ktorí môžu absolvovať stáž (SMP) za splnenia týchto podmienok – výber účastníkov prebehne ešte počas posledného ročníka na danom stupni štúdia a stáž absolventov sa začne i skončí do jedného roku po skončení štúdia (koniec štúdia študenta musí byť potvrdený študijným oddelením).

Mobilita študentov za účelom stáže, vrátane čerstvých absolventov (SMP) – trvanie 2 - 12 mesiacov za stupeň štúdia

V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať mobilitu jedenkrát na každom stupni štúdia (bakalárskom, magisterskom a doktorandskom) v dĺžke maximálne 12 mesiacov. Týchto 12 mesiacov môže predstavovať jeden dlhý pobyt alebo niekoľko kratšíchv súlade s pravidlami pre minimálnu dĺžku pobytu. Je možné kombinovať pobyty za účelom štúdia s pobytmi za účelom stáže.

V prípade stáže čerstvých absolventov sa do 12-mesačného limitu započíta mobilita na poslednom stupni štúdia, počas ktorého študent požiadal o absolventskú stáž. Napr. ak bol študent na magisterskom stupni na 6-mesačnej mobilite za účelom štúdia, ako absolvent môže ísť na stáž už len na max. 6 mesiacov.

Stáž (študentská i absolventská) by mala byť na „plný úväzok“ danej krajiny. Prioritou sa stala stáž v oblasti digitálnych zručností. Takáto stáž sa špeciálne zaznačuje v MT+ (kliknutím na Traineeship in Digital Skills).

Oprávnené hostiteľské organizácie:

Hostiteľskou organizáciou môže byť:

1.inštitúcia vysokoškolského vzdelávania pridelenou chartou ECHE (ERASMUS+ Charta)

2.každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad: 

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov)
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • školské/ústavné/vzdelávacie stredisko (na akejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie sekundárne        vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, MVO,
 • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby.


Neoprávnené inštitúcie na stáž:

1.Inštitúcie EÚ (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm)

2.Organizácie ktoré riadia programy EÚ (ako napr. Národné agentúry)

Vysoká škola môže byť v niektorých prípadoch organizácia, ktorá prijíma študenta na stáž. V takomto prípade študent nie je na študijnom pobyte, ale na stáži, platia preňho podmienky ako pre praktickú stáž a nie je potrebná medziinštitucionálna zmluva medzi vysokými školami. To isté platí aj v prípade mobility zamestnanca za účelom školenia. Tieto aktivity (stáž, školenia) si môže VŠ uviesť v IIA, ale nie je to povinné.

Medziinštitucionálna zmluva sa neuzatvára ani medzi VŠ a podnikom v prípade stáže alebo školenia. Pri týchto aktivitách pokrýva mobilitu právne záväzný dokument Zmluva o stáži (Training Agreement)/Program mobility (Staff Mobility Agreement), ktorý sa prikladá k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory medzi VŠ a účastníkom.


Prehľad súčasne platných zmlúv uzavretých v rámci programu Erasmus+ s partnerskými univerzitami:

1. Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (BG VELIKO01, Veliko Turnovo) v odbore história 

2. Univerzita J. E. Purkyně (CZ USTINAD01, Ústí nad Labem) v odbore história 

3. Západočeská univerzita v Plzni (CZ PLZEN01, Plzeň) v odbore história 

4. Karlova univerzita v Prahe (CZ PRAHA07, Praha) v odbore história

5. University of Szeged (HU SZEGED01, Szeged) v odbore história 

6. University of Novi Sad (RS NOVI SAD02, Novi Sad) v odbore história

7. Universitatea din Oradea (RO ORADEA01, Oradea) v odbore história

8. Istanbul 29 Mayis Universitesi (TR ISTANBU43, Istanbul) v odbore história 

9. Istanbul Ayvansaray University (TR TR ISTANBU59, Istanbul) v odbore história

Aktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
Sociálne siete