Erasmus

Uchádzači o Erasmus+ mobilitu na školský rok 2020/2021 sa môžu prihlásiť u katedrového koordinátora (Dr. D. Jablonský) so zaslaním životopisu a motivačného listu v anglickom jazyku do 31. 1. 2021. Pre aktuálne informácie sledujte Aktuality na KHVSŠ TU.


Dokumenty a manuály k Erasmu

Ako sa stanem Erasmus študentom

Zmluva o stáži

Learning Agreement

Inštrukcie k používaniu Zmluvy o stáži


Erasmus stáže

Oprávnení účastníci študentských mobilít:

 • študenti (bakalári, magistri, PhD. študenti, interní aj externí študenti), ktorí sú buď štátni občania vysielajúcej krajiny programu, alebo štátni občania iných krajín zapísaní na celé štúdium na danej vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcii;
 • sú v prípade štúdia (SMS) študenti minimálne 2. ročníka bakalárskeho štúdia, v prípade stáže (SMP) môžu vycestovať už aj študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia;
 • absolventi, ktorí môžu absolvovať stáž (SMP) za splnenia týchto podmienok – výber účastníkov prebehne ešte počas posledného ročníka na danom stupni štúdia a stáž absolventov sa začne i skončí do jedného roku po skončení štúdia (koniec štúdia študenta musí byť potvrdený študijným oddelením).

Mobilita študentov za účelom stáže, vrátane čerstvých absolventov (SMP) – trvanie 2 - 12 mesiacov za stupeň štúdia

V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať mobilitu jedenkrát na každom stupni štúdia (bakalárskom, magisterskom a doktorandskom) v dĺžke maximálne 12 mesiacov. Týchto 12 mesiacov môže predstavovať jeden dlhý pobyt alebo niekoľko kratšíchv súlade s pravidlami pre minimálnu dĺžku pobytu. Je možné kombinovať pobyty za účelom štúdia s pobytmi za účelom stáže.

V prípade stáže čerstvých absolventov sa do 12-mesačného limitu započíta mobilita na poslednom stupni štúdia, počas ktorého študent požiadal o absolventskú stáž. Napr. ak bol študent na magisterskom stupni na 6-mesačnej mobilite za účelom štúdia, ako absolvent môže ísť na stáž už len na max. 6 mesiacov.

Stáž (študentská i absolventská) by mala byť na „plný úväzok“ danej krajiny. Prioritou sa stala stáž v oblasti digitálnych zručností. Takáto stáž sa špeciálne zaznačuje v MT+ (kliknutím na Traineeship in Digital Skills).

Oprávnené hostiteľské organizácie:

Hostiteľskou organizáciou môže byť:

1.inštitúcia vysokoškolského vzdelávania pridelenou chartou ECHE (ERASMUS+ Charta)

2.každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad: 

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov)
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • školské/ústavné/vzdelávacie stredisko (na akejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie sekundárne        vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, MVO,
 • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby.


Neoprávnené inštitúcie na stáž:

1.Inštitúcie EÚ (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm)

2.Organizácie ktoré riadia programy EÚ (ako napr. Národné agentúry)

Vysoká škola môže byť v niektorých prípadoch organizácia, ktorá prijíma študenta na stáž. V takomto prípade študent nie je na študijnom pobyte, ale na stáži, platia preňho podmienky ako pre praktickú stáž a nie je potrebná medziinštitucionálna zmluva medzi vysokými školami. To isté platí aj v prípade mobility zamestnanca za účelom školenia. Tieto aktivity (stáž, školenia) si môže VŠ uviesť v IIA, ale nie je to povinné.

Medziinštitucionálna zmluva sa neuzatvára ani medzi VŠ a podnikom v prípade stáže alebo školenia. Pri týchto aktivitách pokrýva mobilitu právne záväzný dokument Zmluva o stáži (Training Agreement)/Program mobility (Staff Mobility Agreement), ktorý sa prikladá k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory medzi VŠ a účastníkom.


Prehľad zmlúv uzavretých v rámci programu Erasmus+ s partnerskými univerzitami:

1. Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (BG VELIKO01, Veliko Turnovo) v odbore história s platnosťou 2014 – 2021

2. Univerzita J. E. Purkyně (CZ USTINAD01, Ústí nad Labem) v odbore história s platnosťou 2014 – 2021

3. Západočeská univerzita v Plzni (CZ PLZEN01, Plzeň) v odbore história s platnosťou 2014 – 2021

4. Karlova univerzita v Prahe (CZ PRAHA07, Praha) v odbore geografia s platnosťou 2019 – 2020

5. University of Szeged (HU SZEGED01, Szeged) v odbore história s platnosťou 2018 – 2021

6. Universitatea din Oradea (RO ORADEA01, Oradea) v odbore geografia s platnosťou 2018 – 2021

7. Istanbul 29 Mayis Universitesi (TR ISTANBU43, Istanbul) v odbore história s platnosťou 2014 – 2021

Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete