Profil katedry

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Výučba na katedre histórie FF UCM sa uskutočňuje v dvoch študijných programoch: dejepis (študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov) a história v oboch stupňoch vzdelávania (Bc. i Mgr.). Štúdium dejepisu sa zameriava na výchovu odborníkov v základných historických disciplínach a v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom na výchovu učiteľov základných a stredných škôl. Poslucháči študijného odboru história získajú komplexné historické vzdelanie v základných historických disciplínach a oboznámia sa s historickým vývojom, s vývojom základných hospodárskych, kultúrnych, náboženských a sociálnych inštitúcií vo svete i na Slovensku.

Od akademického roka 2018/2019 katedra otvára nový akreditovaný študijný odbor pod názvom História a aplikovaná história v kyberpriestore. Pozri bližšie:

Pracovníci katedry sú zameraní jednak na všeobecné dejiny, s konkrétnym zameraním na dejiny antických civilizácií, cirkevné a kultúrne dejiny stredoveku, základné vojensko-politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie, jednak na základné problémy slovenských dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a regionálne dejiny Trnavského kraja. 

Vedecký kolektív katedry dynamicky rozvíja zahraničné kontakty, participuje na domácich i zahraničných vedeckých projektoch, ale zároveň nezanedbáva ani témy z regionálnej histórie. 

Pracovníci katedry výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku alebo v zahraničí, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia viaceré grantové úlohy.

Študenti majú možnosť participovať na aktivitách Historickej spoločnosti UCM, publikovať svoje názory, postrehy a iné príspevky v katedrovom študentskom časopise a zúčastňovať sa fakultných kôl ŠVOČ. V spolupráci s pedagógmi organizujú pravidelné podujatia ako diskusné stretnutia s historikmi či tematické výstavy.

Aktuality
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
Sociálne siete