Profil katedry

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Výučba na katedre histórie FF UCM sa uskutočňuje v dvoch študijných programoch: dejepis (študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov) a história v oboch stupňoch vzdelávania (Bc. i Mgr.). Štúdium dejepisu sa zameriava na výchovu odborníkov v základných historických disciplínach a v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom na výchovu učiteľov základných a stredných škôl. Poslucháči študijného odboru história získajú komplexné historické vzdelanie v základných historických disciplínach a oboznámia sa s historickým vývojom, s vývojom základných hospodárskych, kultúrnych, náboženských a sociálnych inštitúcií vo svete i na Slovensku.

Od akademického roka 2018/2019 katedra otvára nový akreditovaný študijný odbor pod názvom História a aplikovaná história v kyberpriestore. Pozri bližšie:


Vedecký kolektív katedry dynamicky rozvíja zahraničné kontakty, participuje na domácich i zahraničných vedeckých projektoch, ale zároveň nezanedbáva ani témy z regionálnej histórie. 

Pracovníci katedry sú zameraní na všeobecné dejiny, s konkrétnym zameraním na dejiny antických civilizácií, cirkevné a kultúrne dejiny stredoveku, základné vojensko- politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie v období osvietenstva, napoleonských vojen a reštaurácie, ako aj na základné problémy slovenských dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a regionálne dejiny Trnavského kraja. 

Tieto úlohy riešia formou individuálnych vedeckých výskumov a výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku, napr.:

  • Historický časopis, 
  • Vojenská história, 
  • Slovenská archivistika a pod.


alebo v zahraničí, napr.:

  • Studia historica Brunensia, 
  • Bohemia, 
  • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 
  • Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs a pod. 


Ďalej publikujú odborné a vedecko-populárne články na stránkach slovenských periodík. Aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia grantové úlohy cez interné grantové projekty na UCM (Fond podpory vedy a výskumu), slovenské grantové nadácie (VEGA, KEGA) alebo v spolupráci so zahraničnými inštitúciami (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte vo Frankfurte, Herder-Institut v Marburgu).

Pracovníci katedry výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku alebo v zahraničí, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia viaceré grantové úlohy.

Študenti majú možnosť participovať na aktivitách Historickej spoločnosti UCM, publikovať svoje názory, postrehy a iné príspevky v katedrovom študentskom časopise a zúčastňovať sa fakultných kôl ŠVOČ. V spolupráci s pedagógmi organizujú pravidelné podujatia ako diskusné stretnutia s historikmi či tematické výstavy.

Aktuality
Týždeň vedy a techniky
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete