Profil katedry

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Výučba na katedre histórie FF UCM sa uskutočňuje v dvoch študijných programoch: dejepis (študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov) a história v oboch stupňoch vzdelávania (Bc. i Mgr.). Štúdium dejepisu sa zameriava na výchovu odborníkov v základných historických disciplínach a v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom na výchovu učiteľov základných a stredných škôl. Poslucháči študijného odboru história získajú komplexné historické vzdelanie v základných historických disciplínach a oboznámia sa s historickým vývojom, s vývojom základných hospodárskych, kultúrnych, náboženských a sociálnych inštitúcií vo svete i na Slovensku.

Od akademického roka 2018/2019 katedra otvára nový akreditovaný študijný odbor pod názvom História a aplikovaná história v kyberpriestore. Pozri bližšie:

Pracovníci katedry sú zameraní jednak na všeobecné dejiny, s konkrétnym zameraním na dejiny antických civilizácií, cirkevné a kultúrne dejiny stredoveku, základné vojensko-politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie, jednak na základné problémy slovenských dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a regionálne dejiny Trnavského kraja. 

Vedecký kolektív katedry dynamicky rozvíja zahraničné kontakty, participuje na domácich i zahraničných vedeckých projektoch, ale zároveň nezanedbáva ani témy z regionálnej histórie. 

Pracovníci katedry výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku alebo v zahraničí, aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia viaceré grantové úlohy.

Študenti majú možnosť participovať na aktivitách Historickej spoločnosti UCM, publikovať svoje názory, postrehy a iné príspevky v katedrovom študentskom časopise a zúčastňovať sa fakultných kôl ŠVOČ. V spolupráci s pedagógmi organizujú pravidelné podujatia ako diskusné stretnutia s historikmi či tematické výstavy.

Aktuality
Historická gastronómia


Pozývame všetkých záujemcov o kvalitnú gastronómiu a históriu na podujatie HISTORICKÁ GASTRONÓMIA, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2018 (od 9.00) v bud...
Cesty historickej geografie: bádanie, smery a perspektívy
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete