Štúdium

História a aplikovaná história v kyberpriestore - bakalárske štúdium


Rada pre študijný program:
 • predseda RŠP: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • člen RŠP: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • študent: Martin Jurčo (2. roč. bc. HIKY)
 • zástupca z externého prostredia - absolvent: Mgr. Jozef Olšovský
 • zástupca z externého prostredia - zamestnávateľ : JUDr. Tomáš Michalík, PhD. 
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. - funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - funkčné miesto profesora
 • doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. - funkčné miesto docenta
 • PhDr. Martina Bocánová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - funkčné miesto docenta

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu - bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Absolvent je vybavený poznatkami z nosných historických disciplín, resp. vedomostí z jednotlivých etáp vývoja ľudskej spoločnosti s dôrazom na ich politický, sociálny, hospodársky a kultúrny aspekt. Má osvojené profilujúce poznatky z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a informačných technológií (IT). Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene štandardnými postupmi, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inklúzii s IT). Možnosť voľby a rôznorodá ponuka predmetov v študijnom pláne dáva poslucháčovi priestor na formovanie jeho odbornej špecializácie, ktorá je v súlade s požiadavkami pracovného trhu. Na základe týchto aspektov je absolvent schopný zapojiť sa do výskumných a iných podporných aktivít v odbore história, pričom sa dokáže adaptovať a efektívne uplatniť aj v rámci iných disciplín, či problémov riešených v rámci modernej humanitnej vedy (napr. pri tvorbe stratégií identifikácie a manažmentu kultúrneho dedičstva a historickej krajiny, navrhovaní nástrojov pre zachovanie, prezentáciu a využívanie týchto fenoménov, analýze starých máp, v rozvoji a aplikácii IT v historickej/humanitnej vede alebo pri poskytovaní expertných posudkov, poradenských, konzultačných a recenzných služieb) v akademickom prostredí (univerzity, VŠ), v archívoch, múzeách a galériách, osvetových a kultúrne orientovaných a verejných inštitúciách, príp. v súkromnom sektore (napr. konzultačné, reklamné a plánovacie spoločnosti).

Výsledky vzdelávania v kategóriách: 
 • Vedomosti: Absolvent dennej formy bakalárskeho štúdia ŠP História a aplikovaná história v kyberpriestore prináša konkrétne riešenia tém v oblasti histórie. Tomuto cieľu slúži teoretická príprava na povinných a povinne voliteľných predmetoch, ktoré tvoria tzv. jadro ŠP (bližšie bod 7b) a informačné listy daných predmetov). Ich obsahom je získanie poznatkov o jednotlivých vývinových obdobiach ľudskej spoločnosti v rozmedzí pravek – 20. stor. (slovenské a všeobecné dejiny), vrátane základnej orientácie v metodologických a terminologických problémoch historickej vedy. V rámci tohto bloku figurujú aj doplnkové kurzy; ich funkciou je podporiť adaptáciu začínajúceho študenta na podmienky VŠ štúdia na FF UCM.
 • Získané zručnosti: V jadre ŠP dominujú predmety podporujúce výber a formovanie špecializácie štúdia: kurzy z oblasti národných a všeobecných dejín, moderných pomocných vied historických, latinského jazyka či predmetov na báze environmentálnej histórie. Vybrané povinne voliteľné predmety prehlbujú aj kompetencie absolventa pri práci s IT (so softvérom QGis, ArcGis, MapInfo) v oblasti zberu, spracovania a vizualizácie priestorových dát v kontexte historických vied a rozširujú tak odbornú spôsobilosť absolventa vykonávať budúcu profesiu interdisciplinárne a zároveň kreatívne mysliaceho špecialistu, historika s potenciálnym uplatnením v privátnom sektore. Výberový kurz Exkurzia slúži na fixáciu didaktických informácií z niektorej oblasti (témy) slovenských, príp. stredoeurópskych dejín.
 • Profesijné kompetencie: Absolvent je spôsobilý samostatne plniť základné výskumné, publikačné a ďalšie podporné úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a VŠ), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na relevantných pozíciách vyžadujúcich predovšetkým znalosti z oblasti histórie alebo prístupov historických vied doplnených o kompetencie z oblasti IT. Uvedené prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov v ŠP umožní študentovi efektívne zaujatie kariérneho stanoviska v kontextoch pokračovania na druhom stupni VŠ štúdia alebo voľby budúceho povolania vo vzťahu k perspektívam uplatnenia sa na pracovnom trhu.
 • Prenositeľné kompetencie: Absolvent je vybavený poznatkami z nosných historických disciplín, resp. vedomostí z jednotlivých etáp vývoja ľudskej spoločnosti s dôrazom na ich politický, sociálny, hospodársky a kultúrny aspekt. Má osvojené profilujúce poznatky z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a informačných technológií (IT). Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene štandardnými postupmi, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inklúzii s IT).
Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho štúdia
Absolvent je spôsobilý samostatne plniť základné výskumné, publikačné a ďalšie podporné úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a VŠ), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na relevantných pozíciách vyžadujúcich predovšetkým znalosti z oblasti histórie alebo prístupov historických vied doplnených o kompetencie z oblasti IT. Uvedené prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov v ŠP umožní študentovi efektívne zaujatie kariérneho stanoviska v kontextoch pokračovania na druhom stupni VŠ štúdia alebo voľby budúceho povolania vo vzťahu k perspektívam uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM
Konkrétny ŠP existuje na FF UCM v Trnave od r. 2017. Informácie o uplatniteľnosti absolventov sú preto iba rámcové. Podľa prieskumu spokojnosti absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosti na pracovnom trhu z decembra 2020 až 67 % z oslovených absolventov uviedlo, že sa zamestnali v danom alebo v čiastočne sa prekrývajúcom odbore. 75 % zasa deklarovalo, že štúdium im pomohlo efektívne sa pripraviť na nové zamestnanie, pričom rovnaké percento absolventov si našlo prácu do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia.

Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné bakalárske štúdium
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete