Rozširujúce štúdium

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií poskytuje v aktuálnom akademickom roku aj rozširujúce štúdium dejepisu pre učiteľov, ktorí si hodlajú rozšíriť svoju aprobáciu o ďalší predmet. Viac informácií Mgr. Beáty Veiglovej alebo u  PhDr. Ladislava Župčána, PhD. resp. na priložených dokumentoch.

Citácie

Formát práce

Podklady ku skúške

Posudok školiteľa

Posudok oponenta

Harmonogram štúdia


Rozširujúce štúdium histórie
Kolokviálna skúška - tézy

1.okruh – záverečná práca: obhajoba záverečnej práce

2. okruh – vedomostný:

študent si zvolí jedno z období historického vývoja (jedno v rámci všeobecných dejín

a jedno v rámci slovenských dejín – nemusia byť zhodné), odporúča sa v nadväznosti na

tému záverečnej práce. 

Zo zvoleného okruhu si potiahne jednu otázku.

(*pozn.: praveké dejiny spolu s dejinami staroveku tvoria jedno obdobie)

Skúška z predmetu Didaktika dejepisu, študent si potiahne jednu otázku.

  

Praveké slovenské dejiny/archeológia

1. Kultúrny vývoj na Slovensku od neolitu po staršiu dobu železnú. Archeologické náleziská, archeologické fragmenty.

2. Kultúrny vývoj na Slovensku v protohistorickom období. Doba laténska a doba rímska.

3. Prvé kmeňové zväzy na území dnešného Slovenska.

Slovenské dejiny – Stredovek I. (do roku 1301)

1.  Slovania na území Slovenska a etnogenéza Slovákov – prvé správy o Slovanoch, autochtónna teória, teória sťahovania národov a príchod Slovanov do Karpatskej kotliny, spôsob života Slovanov.

2.  Slovensko do polovice 9. storočia – Avari, Samova ríša, Nitrianske a Moravské kniežatstvo, vznik Veľkej Moravy. Slovensko ako súčasť Veľkej Moravy – vláda Mojmíra a Rastislava, misia svätých Konštantína a Metoda, formovanie veľkomoravskej cirkevnej organizácie. Vrcholné obdobie a úpadok Veľkej Moravy – vojenské výboje a expanzia Veľkomoravskej ríše za Svätopluka, vnútropolitická situácia, bula Industriae tuae, smrť Svätopluka, príčiny zániku Veľkej Moravy a prejavy jej kontinuity.

3.  Starí Maďari – ich príchod do Karpatskej kotliny, spôsob života a organizácia maďarského kmeňového zväzu, vojenské výboje a kristianizácia Starých Maďarov, Gejza a integrácia uhorských kmeňových kniežatstiev, Nitrianske údelné vojvodstvo. Vznik Uhorského kráľovstva – vláda Štefana I., vývoj správnej a cirkevnej organizácie za jeho vlády, kríza Uhorského kráľovstva po smrti Štefana I.

4.  Uhorsko v druhej polovici 11. storočia. Vláda Ondreja I., Bela I., Šalamúna a Gejzu I., boje o uhorskú korunu, vláda Ladislava I., pripojenie Chorvátska, zriadenie nových biskupstiev a kanonizácia prvých uhorských svätcov. Uhorsko v 12. storočí – vláda Kolomana, jeho reformy a právne nariadenia, Kolomanov konflikt s bratom Almošom a jeho dôsledky, vplyv prvej a druhej križiackej výpravy na Uhorsko, kríza Uhorského kráľovstva v 12. storočí.

5.  Uhorsko v prvej polovici 13. storočia – vláda Bela III. a stabilizácia mocenskej pozície panovníka, vláda Imricha a Ondreja II., počiatky feudálnej anarchie v Uhorsku. Uhorské kráľovstvo za Bela IV., tatársky vpád do Uhorska a jeho dôsledky, zmeny v správe krajiny a spoločenskej štruktúre obyvateľstva, vláda Štefana V. Uhorsko za posledných Arpádovcov – vláda Ladislava IV. Kumánskeho, úpadok ústrednej kráľovskej moci a anarchia v krajine na prelome 13. a 14. storočia.

6. Hospodárske a spoločenské pomery v Uhorskom kráľovstve v 11. – 13. storočí – sociálne a etnické rozvrstvenie obyvateľstva, počiatky nemeckej kolonizácie a vývin osídlenia na Slovensku v 11. – 13. storočí. Vznik a význam privilegovaných stredovekých miest – mestské právo, právne postavenie meštianstva a jeho hospodárske aktivity. Cirkevná organizácia v Uhorsku v 11. – 13. storočí.  

Slovenské dejiny – Stredovek II. (1301 – 1526)

1.  Počiatky vlády uhorských Anjouovcov – situácia v Uhorsku na začiatku 14. storočia, vláda oligarchov, opozícia v krajine a jej adepti, nástup Karola Róberta na uhorský trón. Stabilizácia moci Karola Róberta z Anjou.  Uhorsko za vlády Ľudovíta I. Veľkého – vojna o neapolské dedičstvo, hospodársky a kultúrny rozvoj krajiny v 14. storočí.

2.  Počiatky vlády Žigmunda Luxemburského v Uhorsku – Žigmundove nároky na uhorskú korunu, Karol II. Malý a boje o uhorský trón, boje proti Osmanskej ríši. Vláda Žigmunda Luxemburského po Temešvárskom sneme – opozícia proti Žigmundovi a boje o udržanie moci v Uhorsku, vnútorná a zahraničná politika, zálohovanie spišských miest, boje proti husitom, vplyv husitského hnutia na Slovensko.

3.  Uhorsko po smrti Žigmunda Luxemburského – vláda Albrechta Habsburského, obrana proti Osmanskej ríši, anarchia a boje o trón po Albrechtovej smrti, úloha Jána Jiskru, Ladislav V. Pohrobok a Vladislav I., gubernátor Ján Huňady a jeho súperenie s Jánom Jiskrom.

4.  Budovanie centralizovanej monarchie za Mateja Korvína – špecifiká jeho vlády, boje s bratríkmi, stabilizácia kráľovskej moci a konsolidácia vnútropolitických pomerov, zahraničná politik. Počiatky humanizmu a renesancie na našom území, Universita Istropolitana a vzdelanosť za Mateja Korvína.

5. Počiatok vlády Jagelovcov v Uhorsku – vláda Vladislava II., úpadok kráľovskej moci, Dóžovo povstanie a jeho dôsledky, Štefan Verbőci a Tripartitum. Anarchia po smrti Vladislava II., vláda Ľudovíta II. Jagelovského, zvyšovanie vplyvu šľachty, osmanské nebezpečenstvo, bitka pri Moháči a jej dôsledky pre Uhorsko.

Slovenské dejiny – Novovek I. (1526 – 1790)

1. Osmanská invázia, príčiny predpoklady následky.  Zmena životných pomerov obyvateľstva.  Konflikty  Habsburgovcov s Osmanskou ríšou do konca 18. storočia,   ich domáce a  zahraničnopolitické súvislosti. Rozdelenie Uhorska na tri časti, vývoj v Sedmohradsku do konca 17. storočia. 

2. Štruktúra feudálnej spoločnosť, šľachta, meštianstvo, poddanské obyvateľstvo. Nevoľníctvo,  zmeny v postavení poddaných v období  osvietenského absolutizmu.

3. Náboženstvo a duchovný život v období novoveku. Reformácia,  evanjelické cirkvi, sekty   rekatolizácia, postavenie katolíckej cirkvi.  Grécko-ortodoxná a grécko-katolícka cirkev.  Právne postavenie  protestantov  od konca 17. storočia.  Karolínska rezolúcia a päťdesiatročné prenasledovanie.  Tolerančný patent.

4. Protihabsburské povstania a opozičné hnutia v 17. a  18. storočí.  Príčiny, priebeh, výsledky. Zosilnenie opozície  za vlády Jozefa II.

5. Rozvoj slovenskej národnosti  v období novoveku. Územie Slovenska v dobe rozdelenia Uhorska na tri časti,  Slováci  a uhorská feudálna spoločnosť, vzrast národného sebavedomia.  Používanie jazyka, kníhtlač,  slovenské písomníctvo do začiatku 18. storočia.

6. Reformy  a osvietenský absolutizmus.  Snahy  o daňové reformy Leopolda I. pokusy  Jozefa I. a  Karol III.  Reformné úsilie Márie Terézie a Jozefa II.

7. Uhorska ako feudálny štát.  Panovník,  jeho postavenie a kompetencie, krajinský snem,  krajinskí hodnostári,   vnútorná samospráva,   stolice, mestá, obce, cirkevná správa. Uhorsko ako mnohonárodný štát,  národnostná štruktúra.  Vnútorné migračné vlny pod vplyvom osmanskej expanzie. Kolonizácia a zaľudňovanie oslobodených území, sťahovanie  Slovákov na  Dolnú zem.

8. Vzdelanosť a kultúra v novoveku. Rozvoj domáceho školstva,  domáce a zahraničné univerzity, kláštorné  školy,  gymnáziá a lýceá,  odborné  školy.  Systemizácia vzdelanosti,  rozvoj  ľudového školstva v 18. storočí.   Vzdelanostná úroveň jednotlivých spoločenských tried.  Renesančné a barokové staviteľstvo a umenie.  Ľudová  kultúra.

Slovenské dejiny – Novovek II. (1790 – 1918)

1. Slovenské  národné  obrodenie,  konfesia a jazyk.  Bernolákovci a hnutie evanjelických Slovákov, nástup druhej generácie národných obrodencov, štúrovské hnutie,  snaha o národné zjednotenie. Zápas so silnejúcim maďarským šovinizmom.

2. Metternichov  a Bachov absolutizmus.  Podobnosti a odlišnosti vo vnútornej a zahraničnej politike. Revolúcia  roku 1848,  zrušenie feudalizmu,  následky  snáh  o maďarskú supremáciu,  odboj národností a občianska vojna.  Monarchia  v dobe revolúcie,  intervencia  v Uhorsku.

3. Prvá svetová vojna a česko-slovenská zahraničná akcia. Dôsledky  vojnového konfliktu na  slovenskú spoločnosť.

4. Slovenské  autonomistické a štátoprávne snahy  v rokoch  1848 – 1918.  Program slovenských politických  strán a hnutí.

5. Migrácia Slovákov  v 19.  a na začiatku 20. storočia.  Slováci na Dolnej  zemi  a v USA,  hospodárske, demografické a  politické dôsledky vysťahovalectva.

6. Vnútorné problémy Habsburskej monarchie – Viedeň a reformné hnutie v Uhorsku,  vývoj v období revolúcie 1848/9, uhorská emigrácia. Uhorsko na ceste k dualizmu, vyrovnanie roku 1867, snaha Maďarov o zvrchovanosť, kríza dualizmu.

7. Slovenské národné hnutie  po skončení neoabsolutizmu  a rakúsko-uhorskom vyrovnaní.  Obdobie slovenskej pasivity. Spolupráca nemaďarských národností v Uhorsku, slovensko-česká  vzájomnosť.  Diferenciácia národného hnutia na začiatku 20. storočia.

8. Hospodársky a sociálny vývoj v 19. a na začiatku 20. storočia. Dôsledky zrušenia poddanstva, agrárna otázka,  modernizácia dopravy a priemyslu, hlavné priemyselné odvetvia,   štrukturálne zmeny v spoločnosti. Kultúra obdobia 1790 – 1918, architektúra, maliarstvo, sochárstvo, literatúra, ľudová kultúra. Slovenská tlač, vedecké a osvetové snahy.

Slovenské dejiny – Moderné dejiny (1918 – 1989)

1. Miesto a účasť Slovenska a Slovákov v 1. svetovej vojne

2. Začleňovanie Slovenska do ČSR po 1.  svetovej vojne.

3. Miesto a postavenie Slovenska v ČSR v rokoch 1918 – 1939.

4. Menšinová otázka v Československu a tendencie jej riešenia do roku 1939.

5. Politický systém Slovenska v rokoch 1939 – 1945.

6. Začleňovanie Slovenska do ČSR po 2. svetovej vojne.

7. Charakteristika politického systému v ČSR v rokoch 1945 – 1948.

8. Politický prevrat roku 1948.

9. Politický systém ČSR do roku 1968.

10. Historiografie v období totality.

11. Normalizácia v Československu.

12. Politický systém ČSR v rokoch 1968 – 1989.

13. Československá historiografia po roku 1989.

14. Enviromentálna história.


Staroveké dejiny

1. Vznik najstarších mestských a teritoriálnych štátov na Prednom východe. Sumerské mestské štáty, Akkadská ríša, III. Dynastia z Uru, vznik písma, hospodárske a sociálne premeny. Staroveký predný východ v období druhého tisícročia. Vývoj v Mezopotámii a v Malej Ázii. Mitanni. Čína. Staroveký predný východ od počiatku 1. tisícročia po 3. storočie pred n. l. Novoasýrske a novobabylonské obdobie. Perzská ríša. Urartu, Fenícia a Palestína.

2. Staroveký Egypt od vzniku štátu po prvé prechodné obdobie. Vznik štátu, Archaické obdobie, obdobie Starej ríše a prvé prechodné obdobie. Staroveký Egypt v 2. tisícročí. Stredná ríša, druhé prechodné obdobie a Nová ríša, ich kultúra.

3. Egejská oblasť v dobe bronzovej. Kykladská kultúra, Minojská a Mykénska civilizácia. Príchod prvých gréckych kmeňov.

4. Temné a archaické obdobie gréckych dejín. Kultúrne premeny, vznik polis, Veľká grécka kolonizácia. Staroveké Grécko v 5. storočí. Grécko perzské vojny. Aténska demokracia. Aténsky námorný spolok. Kultúrny život v Aténach. Peloponézska vojna. Staroveké Grécko v 4. storočí. Striedanie hegemónií. Filip II. a Alexander Veľký. Vojny diadochov. Helenizmus. 

5. Počiatky Ríma. Itália v 8. storočí pred n. l. Etruskovia. Kráľovské obdobie. Italské kmene. Rímska republika do konca druhého storočia pred n. l. Inštitúcie, politický vývoj, ovládnutie Itálie, Púnske vojny, Rímska politika na Balkáne. Rím v prvom storočí pred n. l. Kríza republiky, občianske vojny. Prvý a druhý triumvirát.

6. Vznik principátu. Augustus, politické premeny, kultúrny život v Ríme. Limes Romanus. Staroveký Rím do konca 3. storočia. Politické a vojenské dejiny. Administratívne usporiadanie ríše. Náboženská situácia v impériu a počiatky kresťanstva. Dominát. Diocletianove reformy. Nastolenie kresťanstva, protikresťanské edikty.  Rozdelenie rímskeho impéria.

7. Antická historiografia. Historicko - literárne diela dobových historikov.

Všeobecné dejiny – Stredovek (476 – 1492) 

1. Feudalizmus. Vymedzenie pojmu stredovek a jeho charakteristika. Periodizácia dejín stredoveku. Kresťanský a predkresťanský koncept dejín, vplyv kresťanstva. Kristianizácia Rímskej ríše a jej dôsledky. Rozšírenie ranokresťanskej cirkvi a jej charakter.

2. Ranostredoveké kráľovstvá v západnej Európe. Rím a Góti – konfrontácia a infiltrácia. Rímska ríša a Góti po roku 378. Sťahovanie národov, pohyb jednotlivých etník. Expanzia Hunov. Zánik Západorímskej ríše v roku 476. Migračné pohyby v Európe v 5. – 7. storočí.

3. Barbarské kráľovstvá – Vandalské kráľovstvo v Afrike. Vizigótske kráľovstvo v Hispánii. Ostrogótske kráľovstvo v Itálii. Longobardské kráľovstvo v Itálii. Anglosaské kráľovstvá.

4. Franská ríša – Frankovia a franská teritoriálna expanzia v 6. storočí. Merovejovské kráľovstvo a jeho charakter. Nástup majordómov v 8. storočí. Karol Veľký, jeho doba a kultúra. Karlovi nástupcovia a delenia ríše. Rozklad franskej moci a osudy nástupnických štátov.

5.Islam a jeho miesto v dejinách stredovekej Európy–Arabský polostrov  v čase nástupu proroka Mohameda. Počiatky arabskej expanzie a vznik kalifátu.Základné princípy islamu a jeho náboženský charakter.Arabská expanzia v Európe a jej dôsledky. Kordóbsky kalifát a modely kresťansko-moslimskej koexistencie. Zastavenie expanzie Maurov. Moslimský vklad do dejín Európy.

6. Stredoveké cisárstvo a pápežstvo –Charakter a postavenie rímskych pápežov v rannom stredoveku.Reformné hnutie v 11. storočí a jeho charakter. Významní pápeži a ich reformné úsilie. Cisárstvo a pápežstvo v spore. Investitúra. Spory pápežov s rímsko-nemeckými cisármi v 12. a 13.  storočí. Spory v neskorom stredoveku. Avignonské zajatie pápežov. Veľká západná schizma.  Konciliarizmus.

7. Križiacke výpravy. Charakteristika, periodizácia. Vznik idey križiackych výprav. Zahraničnopolitická situácia vo východnom Stredomorí v 11. storočí. Reformní pápeži a ich projekt pomoci východným kresťanom. Urban II. a koncil v Clermonte. I. – IV. križiacka výprava genéza priebeh rezultáty. Neskoršie križiacke výpravy do sv. Zeme. Križiacke výpravy v iných častiach Európy.

8. Anglicko – francúzske súperenie v 12. až 15. storočí. Viliam Dobyvateľ a genéza anglicko-francúzskeho sporu. Politický a územný vývoj Anglicka a Francúzska v 12.-13. storočí. Storočná vojna: Príčiny. Priebeh. Rezultáty

9. Kultúra a vzdelanosť vrcholného a neskorého stredoveku. Kultúra vrcholného a neskorého stredoveku. Stredoveké univerzity a charakter vzdelania. Významní učenci. Počiatky humanizmu a renesancie v Taliansku. 

10. Byzantská ríša v stredoveku. Charakteristika Byzantskej ríše. Od Východorímskej ríše k Byzancii – transformácia impéria v 6.-8. storočí. Stredoveká Byzancia na vrchole moci 9.-11. storočie. Úpadok a zánik Byzantskej ríše a jej civilizačný prínos pre Európu. Byzantská kultúra.

Všeobecné dejiny – Novovek (1492 – 1789)

1. Európa okolo roku 1500. Demografická situácia – vývoj hospodárstva, remesiel a obchodu. Štátne štruktúry a medzinárodné vzťahy v strednej, západnej a východnej Európe.

2. Zemepisné objavy a ich dôsledky. Motívy a predpoklady – objavitelia a dobyvatelia. Prvé koloniálne ríše. Dôsledky zámorských objavov.

3. Európa a Osmanská ríša. Osmanská expanzia – štruktúra osmanskej ríše. Lepanto – obdobie dlhých vojen a osmanské obrodenie. Obrat vo vojne s Turkami.            

4. Konfesionálne roztrieštenie Európy. Reformácia - Luther, Zwingli a Kalvín – Anglikánska štátna cirkev. Hnutie katolíckej obnovy – Jezuiti a Tridentský koncil. Náboženské vojny. Vznik gréckokatolíckej cirkvi.

5. Hospodárstvo, spoločnosť a kultúra – vývojové tendencie od 16. do 18. storočia. Demografické tendencie – poľnohospodárstvo a remeslá, obchod a priemysel. Vzostup meštianstva a diferenciácia šľachty. Kultúra renesancie a baroku, renesanční a barokoví učenci.

6. Habsburgovci a Francúzsko –  vzostup Habsburgovcov. Talianske vojny. Tridsaťročná vojna

7. Absolutizmus a osvietenstvo – formy a štruktúry absolutizmu. Racionalizmus    a osvietenstvo. Osvietenský absolutizmus a monarchia. Dobová filozofia.

8. Vývoj v Nemeckej ríši, Poľskom kráľovstve a republike Spojeného Nizozemska. Európske veľmoci a boj v zámorí (Anglicko, Francúzsko, Holandsko). Boj o dominium maris baltici – vzostup Ruského impéria. Princípy a prax európskej rovnováhy. Zrod USA.

Všeobecné dejiny – Moderné dejiny I. (1789 – 1918)

1. „Dlhé 19. storočie“ – Otázka modernizácie, kontinuity a zmeny – periodizácia – transformácia starého režimu – duálna revolúcia

2. Francúzska revolúcia a Napoleonské vojny. Príčiny a fázy Francúzskej revolúcie – Napoleon Bonaparte a koaličné vojny.

3. Európa v ére kniežaťa Metternicha (1815-1848). Knieža Metternich a Viedenský kongres – revolučné vlny v 20., 30,. a 40. rokoch 19. storočia – „reštauračné“ Francúzsko – revolúcie rokov 1848-49.           

4. Európa v rokoch 1850-1871. Prehľad vývoja – transformácia liberalizmu, nacionalizmu a neoabsolutizmu – Krymská vojna – vláda Napoleona III.

5. Zjednocovanie Talianska a Nemecka. Risorgimento – Cavour a Garibaldi – Nemecká otázka – Bismarck a vznik II. cisárstva.

6. Vývoj v Rusku a Veľkej Británii v 19. storočí . Geografické, politické a ekonomické determinanty ruského vývoja – Alexander I, Alexander II. a Mikuláš I. – Britská dominancia – Viktoriánsky kompromis a vnútorná politika – Peel, Disraeli, Gladstone a Lloyd George.

7. Európa v rokoch 1870-1914. Charakteristika obdobia – Druhá priemyselná revolúcia – marxizmus a jeho mutácie.

8. Antisemitizmus a Francúzsko-nemecký vývoj. Zdroje a stručná genéza antisemitizmu – Dreyfusova aféra – 3. Francúzska republika – Nemecko v ére kancelára Bismarcka a cisára Wilhelma II.

9. Medzinárodná situácia v rokoch 1870-1907. Bismarckova éra a nemecká „Weltpolitik“– neoimperializmus v teórii a praxi – koloniálne  krízy a formovanie aliančného systému.

10. Európa pred 1. svetovou vojnou. Konfliktný potenciál v období 1907-14 – Balkánsky „sud s pušným prachom“ a vojny rokov 1912-13 – predpoklady 1. svetovej vojny.

Všeobecné dejiny – Moderné dejiny II. (1918 – 1991)

1. Prvá svetová vojna – periodizácia, vývoj na frontoch, spojenecké systémy. Predpoklady vedúce k jej vypuknutiu, priebeh a výsledky.

2. Versailleský systém – hlavní aktéri, mierové zmluvy s porazenými štátmi, rozpad mnohonárodnostných monarchií a vznik jednotlivých štátov. Reparácie a vytýčenie nových hraníc v Európe a vo svete.

3. Charakteristika medzivojnového obdobia. Hlavné medzníky, determinanty politického a hospodárskeho vývoja. Spojenecké zmluvy a pakty, antagonizmy medzi jednotlivými štátmi v Európe. Usporiadanie svetového poriadku po 1. svetovej vojne ako príčina vedúca k rozpútaniu 2. svetovej vojny. Mierové a odzbrojovacie konferencie, veľká hospodárska kríza a jej dôsledky.

4. Politické režimy v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy – Československo, Poľsko, Maďarsko, Juhoslávia.

5. Sovietsky zväz – charakteristika vnútropolitického diania od októbrovej revolúcie roku 1917, ideológia komunistickej strany, hlavní predstavitelia, politické čistky, ekonomický systém, zahraničná expanzia v medzivojnovom období (Ukrajina, Bielorusko, Kaukaz) 

6. Totalitárne a autoritárne režimy v západnej a južnej Európe: vývoj v Nemecku od Weimarskej republiky, nástup nacionálneho socializmu. Príčiny, hlavná charakteristika nacionálno - socialistického režimu. Španielsko: občianska vojna a nastolenie frankistického režimu.

7. Medzinárodná situácia v predvečer druhej svetovej vojny (1938–1939) – agresívna a expanzívna politika Nemecka, postoj západných veľmocí, vývoj v strednej Európe, mníchovská dohoda. 

8. Druhá svetová vojna – príčiny, spojenecké systémy, vývoj na frontoch.

9. Parížska mierová konferencia, norimberský proces, kapitulácia Japonska – povojnové usporiadanie sveta.

10. Sovietizácia strednej a juhovýchodnej Európy. Vnútropolitický vývoj v Poľsku, Československu, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Juhoslávii. Nastolenie totalitných režimov komunistických strán. Spoločné znaky a národné špecifiká. Cesta k vytvoreniu tzv. východného bloku.

11. Vnútorná a zahraničná politika Spojených štátov amerických od 2. svetovej vojny – politický systém, hospodárstvo, Marshallov plán. Postoj USA k zahraničnej expanzii ZSSR po r. 1945. Politické doktríny USA.

12. Studená vojna: charakteristika medzinárodných vzťahov založených na rivalizácii dvoch politicko-spoločenských, vojenských a hospodárskych blokov. NATO verzus Varšavská zmluva, demokratický režim verzus totalitárne režimy komunistických strán, trhové hospodárstvo verzus päťročnice.

13. Medzinárodný vývoj 1945 – 1991. Vojenské konflikty vo svete (Kórea, Vietnam, Afrika, Kuba), propaganda, rozpad koloniálnych mocností a vznik nezávislých štátov v Afrike, Ázii, strednej a južnej Amerike.

14. Krízy v krajinách sovietskeho bloku – Nemecká demokratická republika 1953, revolúcia v Maďarsku 1956, československá jar 1968, udalosti v Poľsku 1981. Ich vplyv na medzinárodné vzťahy a postoj Sovietskeho zväzu.

15. Revolúcie 1989–1991. Zvrhnutie monopolu komunistických strán v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, demokratické voľby, politické, hospodárske spoločenské zmeny. Príčiny, priebeh, dôsledky. Rozpad sovietskeho bloku a rozpad Sovietskeho zväzu.

 

 

Tézy Didaktika dejepisu


1. Prehľad histórie dejepisného vyučovania na Slovensku

2. Súčasný stav a problémy výučby dejepisu

3. Základné pedagogické dokumenty pre vyučovanie dejepisu

4. Vyučovacia hodina a jej vnútorná štruktúra. Typy vyučovacích hodín, pozícia a rola učiteľa a žiaka, vzťah: učiteľ – žiak, žiak – žiak

5. Súčasné učebnice dejepisu ako vyučovacie pomôcky

6. Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní dejepisu (aplikácia na konkrétny príklad)

7. Motivácia a aktualizácia vo vyučovaní dejepisu

8. Didaktické hry a ich miesto vo výučbe dejepisu

9. Myšlienkové mapovanie učiva, význam grafických, pojmových, sieťových a pod. zobrazení kľúčových dát  dejepisného učiva

10. Písomný historický prameň vo výučbe dejepisu

11. Obraz v dejepisnom vyučovaní (vizuálne pramene na príklade vybranej témy) 

12. Fotografia v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

13. Plagát v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

14. Karikatúra v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

15. Film v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

16. Internet a moderné technológie vo výučbe dejepisu 

17. Projektové vyučovanie vo vyučovaní dejepisu

18. Regionálna história vo výučbe dejepisu (exkurzia, dejepisná vychádzka a pod.)

19. Didaktická analýza učiva (konkretizácia na vybranom príklade, téme)

20. Didaktická hodnota a charakter vybraného tematického celku a spôsob jeho realizácie a využitia vo vyučovacom procese

Aktuality
Historická gastronómia


Pozývame všetkých záujemcov o kvalitnú gastronómiu a históriu na podujatie HISTORICKÁ GASTRONÓMIA, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2018 (od 9.00) v bud...
Cesty historickej geografie: bádanie, smery a perspektívy
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete