Rozširujúce štúdium

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií poskytuje v aktuálnom akademickom roku aj rozširujúce štúdium dejepisu pre učiteľov, ktorí si hodlajú rozšíriť svoju aprobáciu o ďalší predmet. Viac informácií Mgr. Beáty Veiglovej alebo u  PhDr. Ladislava Župčána, PhD. resp. na priložených dokumentoch.

Citácie

Formát záverečnej práce 

Podklady ku skúške

Posudok školiteľa

Posudok oponenta

Harmonogram štúdia


Harmonogram štúdia pre rok 2018/2019

Začiatok LS 2018/19:      16.2.2019 

Koniec LS 2018/19:         končiaci študenti do 15.mája 2019                                           

                                          nekončiaci študenti do 14.júna 2019 

Skúšobné obdobie:         Začína po absolvovaní blokovej výučby a konzultácií z konkrétneho vyučovacieho predmetu,                                          maximálne však do 14.6.2019.                                           

                                          Vyučujúci oznámi termíny skúšky na poslednej konzultácii.   


Kolokviálna skúška – Rozširujúce štúdium histórie


Kolokviálna skúška sa skladá z dvoch častí:

1. Obhajoba záverečnej práce

2. Ústne skúšanie pri ktorom si študent vytiahne a zodpovie jednu otázku z každého okruhu (didaktika dejepisu, slovenské dejiny, všeobecné dejiny).


DIDAKTIKA DEJEPISU

1. Prehľad histórie dejepisného vyučovania na Slovensku

2. Súčasný stav a problémy výučby dejepisu

3. Základné pedagogické dokumenty pre vyučovanie dejepisu

4. Vyučovacia hodina a jej vnútorná štruktúra. Typy vyučovacích hodín, pozícia a rola učiteľa a žiaka, vzťah: učiteľ – žiak, žiak – žiak

5. Súčasné učebnice dejepisu ako vyučovacie pomôcky

6. Medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní dejepisu (aplikácia na konkrétny príklad)

7. Motivácia a aktualizácia vo vyučovaní dejepisu

8. Didaktické hry a ich miesto vo výučbe dejepisu

9. Myšlienkové mapovanie učiva, význam grafických, pojmových, sieťových a pod. zobrazení kľúčových dát  dejepisného učiva

10. Písomný historický prameň vo výučbe dejepisu

11. Obraz v dejepisnom vyučovaní (vizuálne pramene na príklade vybranej témy) 

12. Fotografia v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

13. Plagát v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

14. Karikatúra v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

15. Film v dejepisnom vyučovaní (aplikácia na konkrétne učivo)

16. Internet a moderné technológie vo výučbe dejepisu 

17. Projektové vyučovanie vo vyučovaní dejepisu

18. Regionálna história vo výučbe dejepisu (exkurzia, dejepisná vychádzka a pod.)

19. Didaktická analýza učiva (konkretizácia na vybranom príklade, téme)

20. Didaktická hodnota a charakter vybraného tematického celku a spôsob jeho realizácie a využitia vo vyučovacom procese


SLOVENSKÉ DEJINY

1. Najstaršie etniká na území dnešného Slovenska

2. Rimania a Slovensko (politicko-hospodársko-kultúrny stret, Vaniovo kráľovstvo)

3. Sťahovanie národov a Veľká Morava

4. Vznik Uhorska a vláda Arpádovskej dynastie

5. Vláda Anjouovcov a ich nasledovníkov

6. Od nástupu Mateja Korvína po dynastiu Jagelovcov

7. Uhorsko po bitke pri Moháči, nástup Habsburgovcov, rozdelenie krajiny na tri časti

8. Protihabsburské stavovské povstania v 17. storočí

9. Od pragmatickej sankcie po dopad Veľkej francúzskej revolúcie na Uhorsko

10. Národné obrodenie (priebeh a hlavné osobnosti slovenského emancipačného hnutia)

11. Revolúcia 1848/1849 a vznik dualizmu

12. Prvá svetová vojna a rozpad Uhorska

13. Od vzniku ČSR po rok 1938

14. Slovenský štát a Slovenské národné povstanie

15. Od obnovenia ČSR po rozpad spoločného štátu v roku 1992


VŠEOBECNÉ DEJINY

1. Dejiny Egypta a Blízkeho východu

2. Dejiny antického Grécka

3. Dejiny antického Ríma

4. Od sťahovania národov k arabskej expanzii

5. Európa v období vrcholného feudalizmu (hlavné črty, spoločnosť a kultúra)

6. Európa v neskorom stredoveku (Luxemburgovci na ríšškom tróne, pád Konštantínopolu)

7. Zemepisné objavy, vzostup Habsburgovcov a reformácia

8.  Vojnové 17. storočie (tridsaťročná vojna, boj kráľa s parlamentom v Anglicku)

9. Od absolutizmu k Veľkej francúzskej revolúcii (významní európski panovníci v 18. storočí, kríza starého režimu)

10. Od napoleonských vojen k revolučnému roku 1848

11. Občianska vojna v USA a zjednotenie Talianska a Nemecka

12. Prvá svetová vojna

13. Medzivojnové obdobie a nástup totalitných diktatúr (Nemecko, Taliansko, Rusko)

14. Druhá svetová vojna

15. Medzinárodný vývoj v rokoch 1945 – 1991 (studená vojna, vojnové konflikty vo svete, počiatky európskej integrácie, rozpad ZSSR)Aktuality
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
Sociálne siete