Učiteľstvo Bc.

Učiteľstvo histórie v kombinácií - bakalárske štúdium


Rada pre študijný program: 
 • predseda RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, Phd., mim. prof.
 • člen RŠP: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • člen RŠP: Mgr. Peter Vanek, PhD.
 • študent: Bc. Lukáš Matula
 • zástupca z externého prostredia - absolvent: Mgr. Kristián Valachovič
 • zástupca z externého prostredia - zamestnávateľ: PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: 
za aprobáciu história:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
za učiteľský základ:
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
za aprobáciu história:
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. - funkčné miesto profesora
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - funkčné miesto docenta
 • Mgr. Ján Golian, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docenta
za učiteľský základ: 
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof. - funkčné miesto profesorky
 • prof. dr. hab. Krzystof Mariusz Rubacha - funkčné miesto profesora
 • PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, mim. doc. - funkčné miesto docentky

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu - bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania
V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:

1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.

Profil absolventa

Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

za aprobáciu história: 

 1. Vedomosti: Teoretické vedomosti uchádzača budú zahŕňať historický vývoj od praveku až do konca 20. storočia. A to v oblasti dejín Slovenska, ako aj všeobecných dejín. Ťažiskové pri prehľade politických dejín budú hlavne profilové predmety ako dejiny staroveku, všeobecné dejiny I – IV a slovenské dejiny I – IV. Zoznámi sa nielen s politickými dejinami, ale aj kultúrnymi a náboženskými dejinami, genderovými otázkami, historickou geografiou, antropológiou a demografiou. Budú mu sprostredkované znalosti zo základných disciplín pomocných vied historických. Získa jazykové znalosti (základy latinčiny, nemčiny a maďarčiny), ktoré mu umožnia prístup k prameňom, ktoré bude môcť využiť pri výučbe. Prostredníctvom exkurzií sa oboznámi s konkrétnymi historickými oblasťami a bude môcť získané znalosti predať ďalej vo svojej praxi. Získa prehľad dejinami pedagogiky so zameraním hlavne na dejiny výučby dejepisu v 20. a 21. storočí.
 2. Získané zručnosti: Absolvent nadobudne predpoklady pre výučbu histórie ale i vedecký výskum v oblasti historických vied. Získa metodické schopnosti pre predávanie a odovzdávanie znalostí žiakom a študentom, tiež pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Je spôsobilý podieľať sa vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj na teoretickom rozvoji svojho vedného odboru, dokáže sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.). Získa didaktické portfólio pre vyučovanie dejepisu, oboznámi sa s typickými i menej typickými vyučovacími metódami a prostriedkami a ich vhodnou implementáciou do vyučovania dejepisu na základe stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Zručnosti mu umožnia efektívne projektovanie vyučovacích hodín, aktivizáciu žiakov a využitie odborných znalostí na základných aj stredných školách.
 3. Profesijné kompetencie: Absolvent bude schopný využívať a orientovať sa v odbornej terminológii pedagóga i historika a premostiť obe oblasti, čo mu poskytne priestor pre efektívne a pritom odborne podložené predávanie poznatkov. Bude sa orientovať v modernom bádaní, aby dokázal sprostredkovať dejepisné poznatky nezaťažene ideológiou. Jeho didaktické portfólio učiteľa dejepisu mu umožní preniesť výsledky posledného bádania do výučby pri rešpektovaní individuálneho prístupu a diferenciácie vyučovania. Bude pritom kompetentný samostatné získavať a aplikovať aj ďalšie poznatky vo forme prípadného pokračujúceho vzdelávania alebo bádania. Z tohto pohľadu je spôsobilý samostatne plniť i vedeckovýskumné, publikačné a ďalšie odborne zložité úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a vysokých školách), v archívoch, múzeách a galériách, vo vlastivedných, konzultačných, osvetových a kultúrne orientovaných a verejných inštitúciách. 
 4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent študijného programu si počas svojho štúdia osvojí zásady odbornej formulácie problému, právne a etické stránky práce, získa zručnosti spojené s prezentovaním svoje pracovné výsledky a osvojí si aj schopnosti pracovať v tíme. Bude myslieť komplexne, kriticky a v súvislostiach. Dokáže pracovať s informáciami, klásť otázky, riešiť problémy. Bude schopný formulovať svoje úvahy a závery ústnou formou aj v písomnej podobe. Dokáže projektovať, plánovať odbornú činnosť či využívať digitálne zdroje a v neposlednom rade svoju jazykovú pripravenosť.

za učiteľský základ:

 1. Vedomosti: Absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 2. Získané zručnosti: Absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese. 
 3. Profesijné kompetencie: Absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie - identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitívne schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania. 

Štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.
Zamestnať sa priamo v odbore učiteľa dejepisu v kombinácii nachádza pomerne vysoké percento absolventov. Hlavne pokiaľ ide o kombináciu so slovenským a jazykom či nemčinou alebo angličtinou. Napriek nižšej hodinovej dotácii sa absolventi v takom prípade dokážu uplatniť, samozrejme iba ak sa tak rozhodnú a nerozhodnú sa pre lepšie platenú pracovnú pozíciu. Zložitejšie podmienky stretajú absolventov, ktorí majú záujme pokračovať priamo v odbore, pozícií na vysokých školách, pamäťových inštitúciách či odborných ústavoch je obmedzené množstvo. Ak teda absolventi chcú pracovať priamo v odbore história musia na prípadné uvoľnené pozície v niektorých prípadoch čakať aj rok alebo dlhšie.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM
Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:
 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2% v inom ako študovanom odbore. 
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania - v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov - v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie. 

Súbory na stiahnutie

Infolisty pre denné bakalárske štúdium - aprobácia história
Infolisty pre externé bakalárske štúdium - aprobácia história
Infolisty pre denné bakalárske štúdium - učiteľský základ
Infolisty pre externé bakalárske štúdium - učiteľský základ
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium - aprobácia história
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium - aprobácia história
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium - učiteľský základ
Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium - učiteľský základAktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
Sociálne siete