Granty, projekty

Pracovníci katedry svoje úlohy riešia formou individuálnych vedeckých výskumov a výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku (Historický časopis, Vojenská história, Pamäť národa, Slovenská archivistika apod.) alebo v zahraničí (Studia historica Brunensia, Bohemia, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs apod.). Ďalej publikujú odborné a vedecko-populárne články na stránkach slovenských periodík. Aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia grantové úlohy cez interné grantové projekty na UCM (Fond podpory vedy a výskumu), slovenské grantové nadácie (VEGA, KEGA) alebo v spolupráci so zahraničnými inštitúciami (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte vo Frankfurte, Herder-Institut v Marburgu).

Granty a projekty v roku 2017

1. GRANTOVÝ PROJEKT EXCELENCE

Nositel: Historický ústav AV ČR, Praha

Hl. řešitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Identifikační kód projektu: P410/12/G113

Doba trvání projektu: 2012-2018

Pozícia v projekte: spoluriešiteľ prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Anotace:

Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografei a regionálního rozvoje Př F UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu bude kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání.


2. KEGA

Názov: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia

Registračné číslo projektu: KEGA 002UCM-4/2017 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Peter Fraňo, PhD.

Spoluriešiteľ: doc. Michal Habaj, PhD.


Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie moderných vyučovacích techník do procesu
prípravy a realizácie predmetov, ktoré sa zaoberajú skúmaním rôznych aspektov sociálnopolitického,právneho a etického myslenia v raných fázach vývoja dejín gréckej a rímskej spoločnosti. Spomínaný zámer sa bude realizovať hlavne prostredníctvom zavedenia široko prístupného a didakticky atraktívneho e-learningového portálu, ktorý bude do jedného koherentného celku sumarizovať čiastkové poznatky o tejto problematike pochádzajúce najmä z filozoficko-etického, historického a klasicko-filologického prostredia. Vďaka týmto širokým
interdisciplinárnym prienikom bude e-learningový portál predstavovať jednak vhodnú didaktickú pomôcku k výučbe špecializovaných kurzov či seminárov z oblasti filozofie, etiky a výchovy k občianstvu, a jednak nájde uplatnenie aj pri vyučovacom procese niektorých príbuzných vedných odborov (história, klasická filológia) či ostatných humanitných vedných disciplín (politológia, právo, klasická archeológia). Súčasťou projektu bude aj implementácia online videokonferenčného hovoru do pedagogického procesu.


3 . FOND PRE PODPORY VÝSKUMU UCM

Názov: Peloponézska vojna a zrýchlenie sociálnych a kultúrnych premien starovekého Grécka

Registračné číslo projektu: FPPV-02- 2017

Hlavný riešiteľ: doc. Michal Habaj, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zameriava na jednu z kľúčových otázok gréckych klasických dejín - na problematiku peloponézskej vojny. Konflikt zasiahol do vojenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja dejín antického Grécka, zmenil jeho podstatu, rozloženie síl a celkový dobový obraz. V rámci projektu bude vydaná kolektívna monografia, ktorá celý konflikt do detailov rozoberie z rôznych uhlov a pohľadov.


Názov: Aplikovanie 3D múzeí do univerzitnej praxe pomocou digitálnej humanistiky

Registračné číslo projektu: FPFF-05- 2017

Hlavný riešiteľ: PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

Anotácia:

Existuje rad virtuálnych múzeí priamo na internete ako aj priamo v priestoroch klasických múzeí, ktoré interpretujú dejiny ako aj vytvárajú rôznorodé rekonštrukcie vytipovaných zbierok a artefaktov, nepochybne i archeologicko - kultúrnych pamiatok. Predovšetkým na svojich webových stránkach príslušné 3D múzea prezentujú pomerne veľké množstvo faktografií (i hypotetických, či dokonca geometricky ideálnych rekonštrukcií), ktorá nabádajú internetového percipienta k zamysleniu sa a k formulácií vlastných odpovedí na základe overených faktov a zachovalých artefaktov. Základné prepojenie virtuálneho priestoru v podobe 3D múzeí a vysokoškolského prostredia má slúžiť najmä ako nástroj interakcie. Jeho úlohou je zvýšiť informovanosť poslucháčov štúdia. Najbežnejšie sa spomínaný virtuálny priestor využíva pri vizualizácii artefaktov i kultúrnych pamiatok rôzneho druhu, ako aj pri pôdorysných rekonštrukciách miest. Študenti spomínanú formu - aplikovanie virtuálneho - kyberpriestoru a historickej vedy môžu aplikovať pri prezentácií svojich čiastkových, seminárnych i koncových (záverečných) prác.  


Pokračujúce projekty na katedre:

1. Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov: (APVV-15-0360) - prof. Leoš Šantava (a kol. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií). + riešiteľský kolektív katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií (prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.;PhDr. Ladislav Župčán, PhD.; Mgr. Ivan A. Petranský)

2. Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí): (VEGA: 1/0835/15) - Mgr. Imrich Nagy, PhD. + zástupca projektu Mgr. Michal Habaj, PhD. 

3. Koncept negatívneho mieru  a jeho dôsledky na vývoj mentalít na príkladoch strednej Európy (VEGA/1/0119/17. Hl. riešiteľ: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Spoluriešitelia: doc. Michal Habaj, PhD. - Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD. ).


Granty a projekty v roku 2016

A. Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov: (APVV-15-0360) - prof. Leoš Šantava (a kol. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií). + riešiteľský kolektív katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií (prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.;PhDr. Ladislav Župčán, PhD.; PhDr. Peter Sokolovič, PhD; Mgr. Ivan A. Petranský)

B. Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí): (VEGA: 1/0835/15) - Mgr. Imrich Nagy, PhD. + zástupca projektu Mgr. Michal Habaj, PhD. 

C. Prepojenie kybersveta s lokálnym múzejníctvom. (FPPV-07-2016). - PhDr. Ladislav Župčán, PhD..

D. Trnava v rokoch 1938-1948 rečou dokumentov (199/2016). PhDr. Peter Sokolovič, PhD. 

E. Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave 1938 - 1950. (198/2016). Mgr. Silvia Haladová, PhD. 

F. Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí. (FF6/2016). PhDr. Peter Sokolovič, PhD. 

G. Štátna moc a menšinové náboženské zoskupenia v Československu v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia (FF5/2016). Mgr. Ivan A. Petranský, PhD 

Aktuality
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti
Študentská vedecká odborná činnosť v akademickom roku 2017/2018
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete