Granty, projekty

Pracovníci katedry svoje úlohy riešia formou individuálnych vedeckých výskumov a výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku (Historický časopis, Vojenská história, Pamäť národa, Slovenská archivistika apod.) alebo v zahraničí (Studia historica Brunensia, Bohemia, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs apod.). Ďalej publikujú odborné a vedecko-populárne články na stránkach slovenských periodík. Aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia grantové úlohy cez interné grantové projekty na UCM (Fond podpory vedy a výskumu), slovenské grantové nadácie (VEGA, KEGA) alebo v spolupráci so zahraničnými inštitúciami (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte vo Frankfurte, Herder-Institut v Marburgu).

Granty a projekty v roku 2019


1. KEGA

Názov projektu: Prírodné pomery Nitrianskej stolice v 18. storočí pohľadom M. Bela (vysokoškolská učebnica)
Registračné číslo projektu: 005UCM-4/2019

Vedúci projektu
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Spoluriešitelia
Mgr. PhDr. Ladislav Župčán, PhD.
Mgr. Taťána Součková, PhD.

Anotácia projektu
Matej Bel vo svojom diele Notitia Hungariae Novae historico-geographica (slov. Historickogeografické Vedomosti o súvekom Uhorsku, ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na konkrétne reálie stolíc Uhorska. Bádatelia z oblasti humanitných vied, historici, resp. historickí geografi na Slovensku sa Belovým dielom zaoberali z rôznych hľadísk. Ťažisko ich výskumov tvorili sondy do vybraných prác autora. Z rešerše literatúry zároveň vyplýva, že Vedomosti žiadnej zo stolíc (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a vedecky interpretované z pohľadu historického a historicko-geografického výskumu, vrátane uplatnenia konkrétnych výsledkov v edukačnom procese našich VŠ. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského textu oddielu De natura et opportunitatibus Comitaus Nitriensis (slov. Oddiel o prírode) Vedomostí Nitrianskej stolice a jeho interpretácia z hľadiska historickej geografie. Výstupom bude VŠ učebnica (s pracovným názvom "Príroda, krajina a človek Nitrianskej stolice v prvej polovici 18. storočia pohľadom M. Bela") využiteľná pri výučbe historickej geografie, environmentálnej histórie, regionálnych dejín, príp. klasických jazykov - latinčiny (alt. staršej slovenskej literatúry, geografie a i.).


2. FOND PRE PODPORU VÝSKUMU UCM

Názov: Hraničné spory v zrkadle politických, cirkevných, hospodárskych a kultúrnych dejín  

Registračné číslo projektu: FPPV-07-2019

Hlavný riešiteľ: Mgr. Taťána Součková, PhD.

Anotácia:

Záměr projektu navazuje na projekt z roku 2018, v rámci nějž byly řešeny pohraniční spory na moravsko-slovenském pomezí prizmatem analýzy dochovaných svědeckých výpovědí ze 16. - 18. století. Předkládaný návrh projektu je zaměřen v první řadě na publikování výsledků tohoto již uskutečněného výzkumu, a to i ve spolupráci s dalšími členy Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií. Cílem projektu je získání dostatečného finančního obnostu na vydání kolektivní monografie, jejíž sestavovatelkou bude hlavní řešitelka projektu, Mgr. Taťána Součková, PhD. Obsah monografie bude vycházet ze zmíněného výzkumu pohraničních sporů, přičemž koncept hranice bude využit jako zastřešující téma celé publikace. Půjde nejen o teritoriální rozměr pohraničních sporů, ale také o spory, které se odehrávaly v rovině hospodářské, církevní či kulturní. Plánovaná publikace představí mimo jiné i studie z oblasti digitální humanistiky, která je aktuálně významnou součástí nového studijního oboru História a aplikovaná história v kyberpriestore na KHVaSŠ FF MU.


2. FOND PRE PODPORU VÝSKUMU UCM

Názov: Diecézna synoda v Kamenci v roku 1579

Registračné číslo projektu: FPPV-22-2019

Hlavný riešiteľ: Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

Anotácia:

Aplikácia partikulárneho cirkevného práva na území vlastnej diecézy a adaptácia tridentských dekrétov či nariadení hierarchicky nadradených cirkevných snemov bola dôležitým prvkom ranonovovekej katolíckej sebareformy aj v Uhorsku. Hoci sa nariadenia po impulze Tridentského koncilu (1545-1563) prijímali v Uhorsku (zasiahnutom politickými, hospodársko-sociálnymi a náboženskými zmenami) ťažšie, predstavitelia Rábskej diecézy na čele s Jurajom Draškovičom si uvedomili význam tridentských snáh a okrem nariadení prijatých na synody v Kamenci v roku 1579 si časť tridentských záverov počas trvania synody aj prečítali. Rábsky biskup Juraj Draškovič (1578-1587) počas svojej cirkevnej dráhy figuroval aj na poste päťkostolského (od roku 1560) a záhrebského (od roku 1564) biskupa, kaločského arcibiskupa (od roku 1582), kardinála (od roku 1585) či kráľovského miestodržiteľa (od roku 1586). Synodálna pozvánka bola z jeho iniciatívy odoslaná 2. júla 1579 a v Rábskej diecéze ju mal získať každý opát, prepošt, vikár, rektori či iní vlastníci benefícií, vrátane protestantských kňazov, ktorí sa mali povinne dostaviť pod hrozbou vyobcovania. Synoda prebiehala počas troch dní, konkrétne 2. až 4. augusta 1579, pričom v predvečer synody sa v Kamenci zišlo 78 katolíckych kňazov, z ktorých je menovite známych 28. Nimi prijaté nariadenia predstavujú z pohľadu Uhorska prvý známy pokus o vyhlásenie a prijatie tridentských záverov v uhorskej náboženskej praxi.Granty a projekty v roku 2018

1. FOND PRE PODPORU VÝSKUMU UCM

Názov:  Zaniknuté stredoveké fortifikácie & virtuálna realita: nové možnosti interpretácie v edukačnom procese   

Registračné číslo projektu: FPPV-01- 2018  

Hlavný riešiteľ: PhDr. Ladislav Župčán, PhD.   

Anotácia:

Fortifikačné komplexy, či reprezentačnej či obrannej funkcie tvoria podstatnú časť slovenského kultúrneho dedičstva. Tento aspekt nie je iný v žiadnom už dnes historických stoliciach v ktorých je možné lokalizovať nespočetné množstvo fortifikačných ruín, ktoré zostali pred očami dnešnej generácie zahalené. Predložený projekt prináša moderné historické poznatky o vybraných fortifikáciách v kontexte s ich možnou vizuálnou podobou z oblasti východného Slovenska. Vedecké štúdium projektu analyzuje vybrané najväčšie, najdiskutabilnejšie a najzachovalejšie komplexy v danom regióne. Subjektom projektu je priniesť ,,nové svetlo“ informovanosti o historickom vývoji skúmaných fortifikácií na jednotkách typu stredovekých hrádkov i kúrií na základe pôvodných i neskorších sekundárnych prameňov, nezabudnúc na fragmentickosť analytických prác, ktoré sa problematike venovali len okrajovo. Dôležitou podstatou projektu je aj analýza súboru obrazových materiálov, ktoré pomáhajú vysvetliť dôležitosť fortifikačných sústav nielen v regionálnom, ale i v národnom súžití. Obsahová náplň projektu je delená na dve na seba nadväzujúce sekcie. Cieľom prvej sekcie je čo najpresnejšia analýza dejinných udalostí (politicko – vojenské a kultúrno – architektonické následky), ktoré vplývali v historickom reťazci na samotný umelecko historický vývoj celkov. Táto časť projektu má teoretický, korpusový charakter. Druhé štádium projektu je zamerané na historickú rekonštrukciu v podobe hypotetických modelov v jednotlivých sústavách pre potreby interpretácie výsledkov i vzájomného prepojenia s edukačným procesom. Tieto modely rešpektujú dejinné pozadie i transformujú údaje zo zachovalých obrazových materiálov. Základným bodom sa stalo zasadenie skúmaných fortifikácií do času (románskeho a gotického slohového štýlu) a priestoru s myšlienkou rekonštrukcie v podobe vizuálno – virtuálnych modelov. Návrhy predlôh jednotlivých rekonštrukčných pokusov sú umiestnené do éry ich najväčšieho stavebného rozkvetu a takisto súčasného stavu (2015 - 2018).

Názov projektu: Pohraniční spory mezi moravskými a uherskými panstvími Illésházyů v 17. – 19. století
Registračné číslo projektu: FPPV-03-2018
Hlavný riešiteľ: Mgr. Taťána Součková, PhD.
Anotácia:
Projekt je založen na analýze a následné interpretaci dosud nepublikovaných archivních materiálů, které popisují spory ohledně vytyčení uhersko–moravské zemské hranice v 17. – 19. století. Jedná se o část hranice, která byla na obou stranách spojena více než dvě stě let trvajícím majetkovým vlastnictvím rodu Illésházyů. Jde o dosud málo probádaný fenomén, a to z hlediska současné slovenské i české historiografie. Záměr projektu se opírá o dvě základní východiska. Prvním z nich je analýza nezveřejněných archivních pramenů (Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči a Moravský zemský archiv v Brně). Druhé východisko je tvořeno interpretací získaných poznatků a jejich zasazením do kontextu sociálních a hospodářských dějin dotčeného regionu se zvláštním zřetelem k průběhu valašské kolonizace. Předpokládané závěry projektu budou využity také v rámci odborných seminářů věnovaných výuce čtení a interpretace pramenů a regionálním dějinám na Katedře historických vied a stredourópskych štúdií FF UCM.


Granty a projekty v roku 2017

1. GRANTOVÝ PROJEKT EXCELENCE

Nositel: Historický ústav AV ČR, Praha

Hl. řešitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Identifikační kód projektu: P410/12/G113

Doba trvání projektu: 2012-2018

Pozícia v projekte: spoluriešiteľ prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Anotace:

Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografei a regionálního rozvoje Př F UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu bude kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání.


2. KEGA

Názov: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia

Registračné číslo projektu: KEGA 002UCM-4/2017 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Peter Fraňo, PhD.

Spoluriešiteľ: doc. Michal Habaj, PhD.


Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie moderných vyučovacích techník do procesu
prípravy a realizácie predmetov, ktoré sa zaoberajú skúmaním rôznych aspektov sociálnopolitického,právneho a etického myslenia v raných fázach vývoja dejín gréckej a rímskej spoločnosti. Spomínaný zámer sa bude realizovať hlavne prostredníctvom zavedenia široko prístupného a didakticky atraktívneho e-learningového portálu, ktorý bude do jedného koherentného celku sumarizovať čiastkové poznatky o tejto problematike pochádzajúce najmä z filozoficko-etického, historického a klasicko-filologického prostredia. Vďaka týmto širokým
interdisciplinárnym prienikom bude e-learningový portál predstavovať jednak vhodnú didaktickú pomôcku k výučbe špecializovaných kurzov či seminárov z oblasti filozofie, etiky a výchovy k občianstvu, a jednak nájde uplatnenie aj pri vyučovacom procese niektorých príbuzných vedných odborov (história, klasická filológia) či ostatných humanitných vedných disciplín (politológia, právo, klasická archeológia). Súčasťou projektu bude aj implementácia online videokonferenčného hovoru do pedagogického procesu.


3 . FOND PRE PODPORU VÝSKUMU UCM

Názov: Peloponézska vojna a zrýchlenie sociálnych a kultúrnych premien starovekého Grécka

Registračné číslo projektu: FPPV-02- 2017

Hlavný riešiteľ: doc. Michal Habaj, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zameriava na jednu z kľúčových otázok gréckych klasických dejín - na problematiku peloponézskej vojny. Konflikt zasiahol do vojenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja dejín antického Grécka, zmenil jeho podstatu, rozloženie síl a celkový dobový obraz. V rámci projektu bude vydaná kolektívna monografia, ktorá celý konflikt do detailov rozoberie z rôznych uhlov a pohľadov.


Názov: Aplikovanie 3D múzeí do univerzitnej praxe pomocou digitálnej humanistiky

Registračné číslo projektu: FPFF-05- 2017

Hlavný riešiteľ: PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

Anotácia:

Existuje rad virtuálnych múzeí priamo na internete ako aj priamo v priestoroch klasických múzeí, ktoré interpretujú dejiny ako aj vytvárajú rôznorodé rekonštrukcie vytipovaných zbierok a artefaktov, nepochybne i archeologicko - kultúrnych pamiatok. Predovšetkým na svojich webových stránkach príslušné 3D múzea prezentujú pomerne veľké množstvo faktografií (i hypotetických, či dokonca geometricky ideálnych rekonštrukcií), ktorá nabádajú internetového percipienta k zamysleniu sa a k formulácií vlastných odpovedí na základe overených faktov a zachovalých artefaktov. Základné prepojenie virtuálneho priestoru v podobe 3D múzeí a vysokoškolského prostredia má slúžiť najmä ako nástroj interakcie. Jeho úlohou je zvýšiť informovanosť poslucháčov štúdia. Najbežnejšie sa spomínaný virtuálny priestor využíva pri vizualizácii artefaktov i kultúrnych pamiatok rôzneho druhu, ako aj pri pôdorysných rekonštrukciách miest. Študenti spomínanú formu - aplikovanie virtuálneho - kyberpriestoru a historickej vedy môžu aplikovať pri prezentácií svojich čiastkových, seminárnych i koncových (záverečných) prác.  


Pokračujúce projekty na katedre:

1. Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov: (APVV-15-0360) - prof. Leoš Šantava (a kol. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií). + riešiteľský kolektív katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií (prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.;PhDr. Ladislav Župčán, PhD.; Mgr. Ivan A. Petranský)

2. Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí): (VEGA: 1/0835/15) - Mgr. Imrich Nagy, PhD. + zástupca projektu Mgr. Michal Habaj, PhD. 

3. Koncept negatívneho mieru  a jeho dôsledky na vývoj mentalít na príkladoch strednej Európy (VEGA/1/0119/17. Hl. riešiteľ: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Spoluriešitelia: doc. Michal Habaj, PhD. - Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD. ).


Granty a projekty v roku 2016

A. Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov: (APVV-15-0360) - prof. Leoš Šantava (a kol. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií). + riešiteľský kolektív katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií (prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.;PhDr. Ladislav Župčán, PhD.; PhDr. Peter Sokolovič, PhD; Mgr. Ivan A. Petranský)

B. Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí): (VEGA: 1/0835/15) - Mgr. Imrich Nagy, PhD. + zástupca projektu Mgr. Michal Habaj, PhD. 

C. Prepojenie kybersveta s lokálnym múzejníctvom. (FPPV-07-2016). - PhDr. Ladislav Župčán, PhD..

D. Trnava v rokoch 1938-1948 rečou dokumentov (199/2016). PhDr. Peter Sokolovič, PhD. 

E. Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave 1938 - 1950. (198/2016). Mgr. Silvia Haladová, PhD. 

F. Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí. (FF6/2016). PhDr. Peter Sokolovič, PhD. 

G. Štátna moc a menšinové náboženské zoskupenia v Československu v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia (FF5/2016). Mgr. Ivan A. Petranský, PhD 

Aktuality
 Výsledky výberového konania pre mobility Erasmus+ na školský rok 2019/2020

Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete