Doktorandské štúdium

Pomocné vedy historické - doktorandské štúdium


Rada pre študijný program: 
 • predseda: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • člen: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • študent: Martin Jurčo (2. roč. bc. HIKY)
 • zástupca z externého prostredia - absolvent: Mgr. Jozef Olšovský
 • zástupca z externého prostredia - zamestnávateľ: JUDr. Tomáš Michalík, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - funkčné miesto profesora
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. - funkčné miesto profesora
 • doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. - funkčné miesto docenta
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. - funkčné miesto docenta
 • PhDr. Martina Bocánová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu - doktorandský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum v oblasti historických vied. Získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji svojho vedného odboru, dokáže sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Profil absolventa
Absolvent študijného programu Pomocné vedy historické ovláda vedecké metódy a prístupy historického výskumu s dôrazom na prácu s historickými prameňmi, so špecializáciou najmä na tzv. moderné pomocné vedy historické (historická demografia a štatistika, historická geografia, historická topografia, historická toponymia, historická klimatológia, historická antropológia, historická ikonografia, historická antroponymia) a oblasť modernej aktívnej heritológie. Absolvent je spôsobilý samostatne plniť vedeckovýskumné, publikačné a ďalšie odborne zložité úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a vysokých školách), v archívoch, múzeách a galériách, vo vlastivedných, konzultačných, osvetových a kultúrne orientovaných a verejných inštitúciách.

Výstupy vzdelávania v kategóriách:
 1. Vedomosti: Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Pomocné vedy historické vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti pomocných vied historických, histórie, archívnictva a heritológie podľa vzdelania získaného v konkrétnej špecializácii, ktorá sa odvíja z veľkej časti z témy jeho dizertačnej práce. Tomuto cieľu slúži teoretická príprava na povinných predmetoch – Doktorandských seminároch z historických vied 1 a 2 a Individuálne štúdium literatúry 1 a 2, zameraných podľa zvolenej témy (oblasti) dizertačnej práce. Obsahom doktorandských seminárov (podrobnejšie v priložených informačných listoch jednotlivých predmetov) je najmä získanie orientácie v metodologických a terminologických problémoch v klasických a moderných pomocných vedách historických, archívnictve, dejinách správy a v historiografii, vzťah k archívnym a iným typom prameňov historickej povahy a aktuálne problémy historických vied. Na doktorandské semináre nadväzuje blok povinne voliteľných predmetov umožňujúci doktorandovi výber špecializácie svojho štúdia. Blok predmetov je vytvorený z oblastí akcentujúci jednak moderné pomocné vedy historické a ich metodológiu (Metodológia výskumu populačných dejín Slovenska v stredoeurópskom kontexte, výskum temporálnych zmien krajiny (pramene, metódy, aplikácia v historickej vede)), vybrané metodologické problémy dejín a práce s prameňmi (Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte, Metodológia výskumu antických prameňov súvisiacich s dejinami, geografiou a etnickou skladbou strednej Európy), a tiež širšej oblasti heritológie (Heritológia), zameranej na vybrané problémy pamäťových inštitúcií (archívy, múzeá a galérie, knižnice), monumentológie a prístupov k bádaniu materiálnej kultúry. Povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré tvoria jadro študijnej časti doktorandského študijného programu Pomocné vedy historické ešte dopĺňa blok výberových predmetov, zameraný na vybrané témy, vzťahujúce sa kontextovo na dejiny Slovenska, resp. dejiny strednej Európy (Cirkevné dejiny, Etnická história strednej Európy, Seminár k hospodárskym dejinám Slovenska v 20. storočí), špeciálne prístupy v moderných pomocných vedách historických (Metodológia zberu, spracovania a vizualizácie priestorových údajov v kontexte historických vied) a vhodne dopĺňajú študijný plán zameraný na metodológiu pomocných vied historických, najmä historickú demografiu a štatistiku, historickú geografiu a topografiu a historickú antropológiu.
 2. Získané zručnosti: Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Pomocné vedy historické si počas svojho štúdia osvojí zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne a etické stránky vedeckej práce, získa zručnosť prezentovať svoje pracovné výsledky (vrátane dizertačného projektu) a osvojí si aj schopnosti pracovať vo vedeckom tíme. Absolvent štúdia tak získa znalosti a zručnosti na prípravu a realizáciu domáceho aj medzinárodného vedeckého výskumu, koordinovať tím v príslušnom vednom odbore, vypracovať a realizovať medzinárodný výskumný projekt. Samostatne a na vysokej vedeckej a komunikačnej úrovni prezentuje výsledky výskumu pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedené zručnosti a kompetencie získava absolvovaním Celofakultného doktorandského semináru. Rozšírené zručnosti a schopnosti v pedagogickej a vzdelávacej oblasti získa absolvovaním predmetu Vysokoškolská pedagogika – teória a edukačná prax. 
 3. Profesijné kompetencie: Absolvent je spôsobilý samostatne plniť vedeckovýskumné, publikačné, ale i pedagogické a ďalšie odborne a vedecky zložité úlohy v akademickom prostredí (vo vedeckých ústavoch, na univerzitách a vysokých školách), v pamäťových a fondových inštitúciách (archívy, múzeá a galérie, knižnice) alebo v privátnych korporáciách (zameraných na záchranu a ochranu pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva), na vedúcich pozíciách vyžadujúcich predovšetkým široké znalosti metodológie a prístupov historických vied, zameraných aj na vedecko-publikačnú, projektovú a kreatívnu činnosť. V archívoch pri usporiadaní, spracovaní archívnych celkov a fondov a ich historického kontextového hodnotenia a využitia vo vedecko-publikačných výstupoch. V múzeách a galériách najmä na pozíciách odborných kurátorov, od ktorých sa očakávajú zručnosti nielen pri odbornom spracovaní (evidencia a katalogizácia) zbierok, ale rovnako aj ich hodnotenie primárne v historickom kontexte dejín Slovenska v širšom stredoeurópskom priestore. Rovnako zhodnotí svoje znalosti a zručnosti pri múzejnej a mimomúzejnej prezentačnej činnosti a v oblasti aktívnej pamiatkovej ochrany a správy v teréne ako samostatný výskumný pracovník.
 4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent doktorandského štúdia je schopný vykonávať pracovné činnosti aj v oblasti verejnej a štátnej správy, vzhľadom k tomu, že dokáže aktuálne javy interpretovať z diachrónneho pohľadu. Môže pôsobiť aj v ďalších vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách, v ktorých využije aj rozšírené znalosti z oblasti informačných systémov, štatistiky, štatistického modelovania a pod. Vhodným príkladom je pozícia odborného vedeckého pracovníka Výskumného demografického centra (Infostat), v ktorej sa práve poznanie historického kontextu, historickej demografie a štatistiky, historickej geografie priamo vyžadujú. V rámci privátnej sféry na pozícii experta pri tvorbe posudkov alebo stratégií identifikácie a manažmentu pamiatok a krajiny, príp. konzultanta a recenzenta služieb v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva či organizátora vzdelávacích akcií (orientovaných na interdisciplinárnu problematiku historických vied).

Uplatniteľnosť absolventov doktorandského štúdia
Pripravovaný študijný program 3. stupňa Pomocné vedy historické je na FF UCM v Trnave novým študijným programom. Z tohto dôvodu nie je možné vychádzať pri formulácii uplatniteľnosti z našich vlastných skúseností. Tento typ štúdia však v rámci Slovenskej republiky funguje desaťročia na iných univerzitách a uplatniteľnosť ich absolventov bola doposiaľ bezproblémová. Historické vedy vo všeobecnosti možno na slovenských univerzitách študovať nielen v programe pomocné vedy historické, ale rovnako aj v študijnom programe slovenské dejiny a všeobecné dejiny, ale tiež archeológia, muzeológia, dejiny umenia. Obdobné programy existujú aj v zahraničí nielen naprieč celou Európskou úniou, ale aj v mnohých mimoeurópskych krajinách. Z tohto dôvodu sme presvedčení, že štúdium odborného charakteru, ktoré je postavené v súlade so schváleným obsahom študijného odboru historické vedy 3. stupňa a má aj svoju užšiu špecifickú špecializáciu, je dostatočným predpokladom uplatniteľnosti najmä na odbornom a vedeckom trhu práce a vo vyššie spomínaných, odporúčaniami a podpornými stanoviskami dokladovaných oblastiach.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu
Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM
Všeobecná úroveň študentov a absolventov študijného programu 3. stupňa štúdia Pomocných vied historických vychádza z platných zásad, kritérií a všeobecnej charakteristiky profilu absolventa, definovanej vnútornou smernicou o organizovaní doktorandského štúdia na FF UCM (interná smernica č. 2/2014 v znení neskorších predpisov).

Súbory na stiahnutie:

Infolisty pre denné doktorandské štúdium 
Infolisty pre denné doktorandské štúdium - anglická verzia
Odporúčaný študijný plán pre denné doktorandské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné doktorandské štúdium - anglická verzia
Aktuálne témy dizertačných prác 2023/2024
 

Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete