História a kyberpriestor


HISTÓRIA A APLIKOVANÁ HISTÓRIA V KYBERPRIESTORE


  • Nový študijný odbor, ktorý realizuje Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave je reakciou na stále sa modernizujúce podmienky vedeckého výskumu ako aj dopytu trhu práce, ktorý si žiada absolventov s interdisciplinárnym teoretickým vzdelaním, ktoré však bude vhodne prepojené s praktickými zručnosťami a znalosťou aktuálnych technológií a trendov. Aj keď je história vedou o dobách minulých, pri jej štúdiu sa čoraz viacej využívajú súčasné digitálne technológie, vďaka ktorým je množstvo historickým tém možné sprístupniť širokej verejnosti.
  • Odbor História a aplikovaná história v kyberpriestore spája tradičné bádanie s modernou praxou. Ponúkame bakalárske (6 semestrov) a magisterské (4 semestre) štúdium s možnosťou následného zloženia rigoróznej skúšky (PhDr.).
  • Základ štúdia tvoria odborné predmety zamerané na výučbu uhorských, československých i slovenských a takisto všeobecných dejín a príbuzných disciplín, ako sú pomocné vedy historické, dejiny európskeho umenia, filozofia dejín, metodológia dejín, historiografia, úvod do muzeológie a jazyky prameňov (napr. latinčina, maďarčina a nemčina). Dôraz je kladený na regionálne dejiny a tiež na environmentálnu históriudejiny environmentálneho myslenia, ktoré v slovenskom prostredí doposiaľ neboli komplexne vyučované.
  • Teoretické predmety sú doplnené o široký výber prakticky zameraných prednášok a seminárov, ktorých náplňou sú témy týkajúce sa kultúrneho dedičstva v kyberpriestore ako aj digitalizácie, vizualizácie a prezentácie historických pamiatok. Študenti sa nenásilnou formou, ktorá je prístupná pre každého, kto má záujem sa s počítačom naučiť niečo nad rámec bežných používateľských zručností, dozvedia ako sa dajú využiť moderné technológie v klasickom historickom výskume.
  • Pre záujemcov o historickú vedu v jej tradičnej podobe ponúkame plnohodnotné odborné vzdelanie, v rámci ktorého sa budú môcť zamerať na niektorú zo širokej palety špecializovaných tém zo uhorských, resp. slovenských (napr. Dejiny praveku, Dejiny Slovenska: vrcholný a neskorý stredovek, Historický seminár zo novších slovenských dejín: 1945 - 1968 a iné) aj všeobecných dejín (napr. Dejiny staroveku: civilizácie Orientu, Všeobecné dejiny: včasný a vrcholný stredovek, Historický seminár z novších všeobecných dejín: 1914 - 1945 a mnohé ďalšie) od najstarších čias až po súčasnosť.
  • Prednosťou nového odboru História a aplikovaná história v kyberpriestore je inovatívny prístup, vďaka ktorému budú jeho absolventi schopní orientovať sa nielen v historickej vede, ale budú ju vedieť prepájať s modernými technológiami a najnovšími trendmi digitálnej humanistiky. Zameraním sa na praktické aspekty humanitného výskumu absolventi výrazne zvýšia svoje možnosti pri hľadaní následného pracovného uplatnenia.

Anotácie vybraných predmetov


Informačno-multimediálne systémy v historickej vede: Vysvetliť problematiku základov informačných a multimediálnych systémov v historickej vede. Študenti si osvoja základy teórie informačnej vedy ako aj základné kategórie aplikácií v multimediálnom prostredí. Okrem toho poslucháči budú oboznámení s informačnou vedou ako odborom, ktorý sa významne podieľa na zabezpečení informačných, komunikačných, riadiacich a uchovávajúcich funkciách spoločenskej informácie. 

Historická geografia: Študent sa v kurze oboznámi s teoreticko-metodickými aspektmi historickej geografie na Slovensku (resp. v bývalom Československu), vrátane aktuálnych trendov historicko-geografického výskumu. 

Kyberkultúra v kultúrnych inštitúciách: Oboznámiť študentov s fenoménom kyberkultúry. Poslucháči postupne získavajú poznatky a nové pohľady na vývoj, aktuálne i vízie kyberkultúry v kultúrnych inštitúciách a takisto o možnostiach aplikácie jej vlastných prvkov. 

Environmentálna história: Študent sa v kurze oboznámi s environmentálnou históriou, jej teoreticko-metodickými otázkami disciplíny a kontextami v rámci historických vied. Štúdiom environmentálno-historických aspektov literatúry z rôznych oblastí humanitnej, spoločenskej i prírodnej vedy študent získa prehľad o problematike. Dokáže viesť odborne korektnú polemiku a abstrahovať zásadné súvislosti danej témy. 

Modelovanie architektonicko-historických pamiatok: Študenti sa naučia využívať interpretovať využitie krajiny z rôznych historických máp a analyzovať zmeny využitia krajiny. 

Ochrana kultúrneho dedičstva v kyberpriestore: Študent sa v rámci predmetu oboznámi so špecifikami sanácie, výskumu, digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva. Dokáže sa zorientovať v interdisciplinárnom prostredí spájajúcom technické a humanitné odbory. Osvojí si základné vedomosti o technikách a materiáloch používaných pri ochrane pamiatok v kyberpriestore. 

Metodika terénneho výskumu: Študent sa v rámci kurzu oboznámi so základmi metodiky výskumu v oblasti kultúrneho dedičstva, ako aj s jednotlivými, zákonom definovanými i nedefinovanými výskumami (architektonicko-historický, urbanisticko-historický, umelecko-historický, archeologický, reštaurátorský, výskum kultúrnej krajiny a pod.). Osvojí si základné náležitosti výskumnej dokumentácie, ak je upravená v právnych predpisoch. 
Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete