Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Populačné štúdie Slovenska 

Redakcia prijíma vedecké štúdie v slovenskom a anglickom jazyku. Výsledky recenzného konania sú pre autorov záväzné. Podmienkou pre uverejnenie príspevku je zapracovanie odporúčaní recenzentov. Až po zapracovaní odporúčaní od recenzentov bude štúdia definitívne zaradená do obsahu čísla časopisu Populačné Štúdie Slovenska. Publikovanie v časopise Populačné štúdie Slovenska je bezplatné.
 
Článok musí obsahovať abstrakt, kľúčové slová, zoznam použitých prameňov a literatúry, údaje o autorovi, kontakt na inštitúciu, ktorú zastupuje, odkazy na grantové, výskumné a nadačné úlohy, v rámci ktorých štúdia vznikla a poznámkový aparát. 
Abstrakt v anglickom jazyku obsahuje stručné označenie predmetu – témy príspevku, naznačuje metódy, vedecké otázky a ciele príspevku s maximálnou dĺžkou 900 znakov.
 
Kľúčové slová: 3-5 kľúčových slov v anglickom jazyku, ktoré označujú najvýznamnejšie tematické zameranie príspevku
 
Zoznam prameňov a literatúry: uvádza sa výlučne zoznam použitých prameňov a literatúry, osobitne na konci článku. Obsahuje okrem základných bibliografických údajov aj ISBN, ISSN. Delí sa na archívne pramene a literatúru. Zoznam literatúry sa radí abecedne podľa priezviska autora vo formáte:


SCHAMA, Simon (1995). Landscape and Memory. New York: Vintage books. ISBN 9780679735120.
V prípade odkazovania na literatúru, ktorej bibliografické údaje nie sú v latinke (azbuka, čínske písmo a pod.) je nevyhnutný prepis do latinky a do zátvoriek je potrebné uviesť preklad názvu do slovenského, resp. anglického jazyka s uvedením pôvodného jazyka publikácie.
 
GUMILEV, Lev (1989). Drevnjaja Rus i Velikaja Step [Starobylá Rus a Veľká Step/Ancient Rus and the Great Steppe]. Moskva: Mysľ. [V ruštine/In Russian]
Údaje o autorovi: Meno a priezvisko, vedecké hodnosti a tituly. Afiliácia – pracovisko/pracoviská, ktoré zastupuje, adresu pracoviska/pracovísk (korešpondenčná adresa), štát, email autora
 
Odkazy na grantové výskumné a nadačné úlohy: číslo projektu, plný názov v pôvodnom jazyku a anglickom jazyku
 
Poznámkový aparát: používa sa výlučne vo forme poznámok pod čiarou podľa normy ISO690 a upravený Style Chicago. Odkazuje na pramene (archívne fondy, múzejné zbierky a i.), literatúru, z ktorej autor príspevku čerpal.

Kniha

SCHAMA, Simon. Landscape and Memory. New York: Vintage books, 1995, s. 92

-    opakované použitie – skrátená forma (skrátený názov diela):

              SCHAMA, Landscape..., s. 80 (v eng. textoch strana v skratke p. 80)


Zborník

FEDOR, Peter (ed). Príroda Martinského lesa. Bratislava: Ústav zoológie SAV, 2012, s. 5-66.


-       opakované použitie – skrátená forma (skrátený názov diela):

              FEDOR, Príroda..., s. 60 (v eng. textoch strana v skratke p. 60)


Štúdia v časopise, zborníku

MURÁRIKOVÁ, Zdena. Škodove závody v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 – 1945. In: Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, s. 6-28.

         

        -    opakované použitie – skrátená forma (skrátený názov diela): MURÁRIKOVÁ, Škodove                      závody..., s. 6-28 (v eng. textoch strana/strany v skratke pp. 6-28)


Noviny, periodická tlač

Zo súdnej siene. Smrť hájnika Grubera. In: Slovenský denník: orgán Slovenskej národnej rady, 11. október, 1932, s. 4.


        -    opakované použitie – skrátená forma (skrátený názov diela): 
             Zo súdnej siene..., s. 4 (v eng. textoch strana v skratke p. 4)


Webové odkazy

Populačné štúdie Slovenska: Základné informácie, sprístupnené 22. január, 2022,

/docs/PSS_14_def.pdf


        -       opakované použitie – skrátená forma (skrátený názov diela): 

             Populačné štúdie Slovenska...


Odkaz na archívny dokument

MVSR- Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918 – 1928 (ďalej f. MPS), škatuľa (ďalej škat.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez.


Prílohy

Obrázky: Obrazové prílohy poprosíme zasielať samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi. a riadne označené a identifikovateľné. V texte popisom uveďte, kde by mal byť obrázok umiestnený.

Tabuľky, grafy: Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel).

V prípade, že rukopis nespĺňa uvedené kritériá a etické štandardy časopisu, nebude zaradený do recenzného konania. 



             






a



Aktuality
Prof. Peter Chrastina autorom expozície v Múzeu skla (Sinteu/Nová Huta, Rumunsko) 
Špičkoví slovenskí a českí historickí geografi na pôde FF UCM 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
Sociálne siete