Publikačná etika

Publikačná etika časopisu Populačné štúdie Slovenska 

Vydavateľom časopisu Populačné štúdie Slovenska je Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj a Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Časopis vedie redakčná rada časopisu a širšia medzinárodná redakčná rada, ktoré sú zložené z osobností z odboru historických vied zo Slovenskej republiky a zahraničia.

Prioritou redakčnej rady je predchádzať profesijnému pochybeniu a dohliadať nad dodržiavaním pravidiel publikačnej etiky a dodržiavaním kvality publikovaných príspevkov. Nižšie uvedené zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na publikovaní časopisu Populačné štúdie Slovenska.


Autorstvo a zodpovednosť autorov

- Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.

- Autori sú povinní dokladovať redakcii, že získali povolenie používať materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva.

- Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné.

- Autori predkladajú k posudzovaniu originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok. Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol predložený/publikovaný inde, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený. V prípade doplneného príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol publikovaný pôvodný príspevok.

- Autori sú povinní podieľať sa na procese recenzovania príspevku, nesú zodpovednosť za uvedenie všetkých spoluautorov príspevku, ktorí sa podieľali na jeho vypracovaní a sú zodpovední za to, že všetci spoluautori videli a odsúhlasili finálnu verziu príspevku zaslanú do recenzného konania a súhlasili s uvedením svojich mien ako spoluautorov.

- Autori zodpovedajú za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú správne a presné. Dotýka sa to aj uvedenia osobných údajov, ktoré vyžadujú formálne pravidlá časopisu Populačné štúdie Slovenska (pokyny pre autorov).

- Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.

- Autori sú oprávnení odvolať sa proti rozhodnutiu redakčnej rady. Nedoriešené problémy sú diskutované v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (COPE) publikované na stránke

http://publicationethics.org/resources/guidelines

Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov

- Pravidlá recenzného konania časopisu Populačné štúdie Slovenska vyžadujú vyplnenie osobitného recenzného formuláru, v ktorom sa recenzent vyjadruje ku kvalite, originalite, invencii a o prínose príspevku v riešenej problematike.

- Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné, poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní.

- Recenzné konanie je prísne anonymné, to znamená, že mená autorov a recenzentov nie sú navzájom známe.

- Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov vo vzťahu k výskumu, k autorom alebo subjektu, ktorý financuje výskum.

- Recenzenti sú povinní upozorniť, pokiaľ je im známe, že už bol podobný príspevok publikovaný v inom časopise alebo neboli v príspevku použité relevantné práce.

- Osobná kritika autorov je nevhodná.

- Výber recenzentov je v kompetencii redakčnej rady. Recenzent nesmie byť členom pracoviska žiadneho z autorov recenzovaného príspevku a nesmie byť v konflikte záujmov s autormi alebo subjektmi, ktoré financujú výskum, ktorého sa týka príspevok.

- Recenzenti sú povinní bezodkladne oznámiť nesúhlas so svojou nomináciou, prípadne nemožnosť dodržania termínu pre vypracovanie recenzného posudku, aby mohla redakčná rada zvoliť inú kompetentnú osobu.


Zodpovednosť redakčnej rady a vydavateľa

- Redakcia má plnú zodpovednosť a právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá svojou témou obsahovému zameraniu časopisu Populačné štúdie Slovenska.

- V prípade úspešného recenzného konania redakčná rada rozhoduje o publikovaní príspevku. Pri rozhodovaní redakčnej rady o publikovaní/nepublikovaní príspevku tvoria východiskový materiál recenzné posudky. Právom redakčnej rady je úspešne zrecenzovaný príspevok nezaradiť ihneď do tlače najbližšieho čísla.

- Redakčná rada nemôže vysloviť súhlas s publikovaním nerecenzovaného príspevku, alebo príspevku, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru, články z praxe, anotácie, recenzie a správy.

- Redaktori publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužiť svoju pozíciu (proces posudzovania je zásadne vykonaný nezávisle od autora).

- Vydavateľ dbá na prevenciu akýchkoľvek konfliktov záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady. Prípadné problémy riešia redaktori časopisu v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier (bližšie na týchto odkazoch A, B).

- Vydavateľ nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k prijatým alebo odmietnutým príspevkom.

- Redakčná rada sleduje a zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky.

- Redakčná rada ručí za to, že príspevky zodpovedajú medzinárodne uznávaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.

- Redakčná rada chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi.

- Redakčná rada publikuje a v prípade nutnosti aj aktualizuje zásady pre recenzné konanie a formálne náležitosti príspevkov (pokyny pre autorov).

- Pokiaľ sú v publikovanom príspevku nájdené chyby, redakcia zaistí ich odstránenie alebo opravu.

- Anonymita recenzentov je prísne chránená.


Prioritné zásady publikačnej etiky časopisu Populačné štúdie Slovenska

- Zaistiť, že príspevky, ktoré budú publikované, zodpovedajú medzinárodne prijatým etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.

- Zabrániť, aby intelektuálne a etické zásady boli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené či zneužité komerciou.

- Umožniť zverejnenie opráv, vysvetlenia, ospravedlnenia týkajúce sa príspevku alebo jeho časti, prípadne odstránenie príspevku, pokiaľ je to potrebné.

- Sledovať podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijať zodpovedajúce rozhodnutie.

Aktuality
Prof. Peter Chrastina autorom expozície v Múzeu skla (Sinteu/Nová Huta, Rumunsko) 
Špičkoví slovenskí a českí historickí geografi na pôde FF UCM 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
Sociálne siete